Choroby weneryczne

Choroby weneryczne - Początek

Strona jest o charakterze popularnonaukowym, przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców, ma za za­danie dostarczenie czytelnikom tych wszystkich infor­macji o chorobach wenerycznych, które powinny ogra­niczyć lub zlikwidować opisane niekorzystne zjawiska. Wydaje się, że po zapoznaniu się z pracą czytelnik po­winien: znać drogi i mechanizmy zakażania się chorobami wenerycznymi i wiedzieć, jak uniknąć zakażenia; znać najważniejsze objawy i przebieg kiły i rzeżączki, aby nie przeoczyć zmian podejrzanych (szcze­gólnie dokładnie opisane są w pracy wczesne objawy, kiedy podjęcie leczenia gwarantuje szybką i skuteczną likwidację choroby); znać następstwa i niebezpieczeństwa chorób we­nerycznych zaniedbanych lub nie leczonych; wiedzieć o możliwości wyleczenia przede wszystkim wczesnych postaci chorób wenerycznych i znać niebez­pieczeństwa leczenia ,,na własną rękę"; 1) znać metody zwalczania chorób wenerycznych i wiedzieć wszystko o placówkach, w których można uzyskać pomoc specjalistyczną w razie podejrzenia cho­roby wenerycznej; 2) znać prawa i obowiązki w razie zachorowania, w szczególności rozumieć konieczność udzielenia infor­macji lekarzowi o źródłach zakażeń i kontaktach. Taki stopień uświadomienia szerokich rzesz społe­czeństwa zapewniłby większą skuteczność postępowania profilaktycznego i prawidłowość funkcjonowania całego aparatu walki z chorobami wenerycznymi. Praca niniejsza nie ogranicza się do omówienia przy­toczonych wyżej problemów. Czytelnik może w niej znaleźć odpowiedź na wiele interesujących go zagad­nień związanych z chorobami wenerycznymi. Należy jednak pamiętać (i wynika to z treści niniejszej pracy), że nie jest możliwe uwzględnienie w jednym opracowa­niu popularnym wszystkich — nieraz trudnych — pro­blemów klinicznych, rozpoznawczych, leczniczych lub organizacyjnych, z jakimi styka się niemal codziennie lekarzspecjalista. Rozstrzyganie wielu takich proble­mów wymaga szczegółowych studiów i dużej praktyki. Doświadczenie autora wskazuje jednak, że znacznie łat­wiej jest rozwikłać trudne nawet problemy, mając do czynienia z pacjentem, który posiada podstawowy zasób wiedzy w danej dziedzinie. Takie właśnie podstawowe wiadomości o chorobach wenerycznych pragniemy prze­kazać czytelnikowi w następnych rozdziałach pracy.

Choroby weneryczne ?
Choroby weneryczne stanowiły zawsze problem specjalnie trudny dla służb zdrowia różnych krajów. Istnieje wiele cech szczególnych, które odróżniają je od innych chorób o charakterze społecznym. W ostatnich latach obserwuje się wzrost świeżych za­każeń chorobami wenerycznymi nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie. Ciekawe jest, że wzrost ten występuje w okresie, który charakteryzuje się znacznym postępem wiedzy lekarskiej. Postęp dotyczy za­równo rozpoznawania, jak i leczenia chorób wenerycznych. Nowe metody badań serologicznych, uzupełniające metody klasyczne stosowane dotąd w rozpoznawaniu kiły, pozwalają na dokładniejszą diagnostykę przypadków wątpliwych i bezobjawowych oraz dostarczają Imunologicznych dowodów wyleczenia kiły. W zakresie'" leczenia chorób wenerycznych metody współczesne pozwalają na szybkie usunięcie zakaźności oraz, w znacznej większości przypadków, na szybkie i definitywne wyleczenie wczesnych zakażeń. W stosunku do metod stosowanych dawniej jest to postęp niemal rewolucyjny. Mimo że postęp nauki wpłynął korzystnie na metody walki z chorobami wenerycznymi, nie rozwiązano jed­nak dotąd wszystkich problemów składających się na specyfikę tych chorób. Wystąpiło nawet zjawisko pa­radoksalne: znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze leczenie wywołało wzrost lekceważenia tych chorób — nie­doceniania ich groźnych następstw. Wśród przyczyn wzrostu chorób wenerycznych, pod­dawanych wielokrotnie wszechstronnej analizie (są one omówione w osobnym rozdziale), jednym z ważnych czynników jest spadek uświadamiania społeczeństwa o tych chorobach, ich objawach i następstwach, metodach ich zwalczania i zapobiegania. O roli tego czynnika świadczyć mogą liczne wywiady lekarskie z pacjentami — wskazujące na niski stopień uświadomienia spo­łeczeństwa — oraz zwiększające się liczby wykrywanych przypadków chorób zaawansowanych, zaniedbanych, niedostrzeżonych lub zlekceważonych przez pacjentów w okresie wcześniejszym. System reklamy Test
Teksty unikalne, pisane na zlecenie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2009