Choroby weneryczne

Choroby weneryczne - Wszystko o chorobach

 • CO TO SĄ CHOROBY WENERYCZNE
 • ZARYS HISTORII CHORÓB WENERYCZNYCH
 • CHOROBY WENERYCZNE JAKO CHOROBY SPOŁECZNE
 • ZARYS BUDOWY I CZYNNOŚCI NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
 • NARZĄDY PŁCIOWE KOBIECE
 • KIŁA
 • ZARAZEK KIŁY
 • JAK MOŻNA ZARAZIĆ SIĘ KIŁĄ
 • OGÓLNY PRZEBIEG KIŁY
 • LABORATORYJNE METODY WYKRYWANIA ZAKAŻENIA KIŁĄ
 • METODY WYKRYWANIA KRĘTKÓW
 • BADANIA KRWI (TZW. SEROLOGICZNE) W KILE
 • ODCZYNY SEROLOGICZNE TZW. KLASYCZNE
 • O SWOISTOŚCI I CZUŁOŚCI KLASYCZNYCH ODCZYNÓW SEROLOGICZNYCH W KILE
 • ODCZYN UNIERUCHAMIANIA KRĘTKÓW - NELSONA
 • ODCZYN IMMUNOFLUORESCENCJI KRĘTKÓW
 • BADANIA PŁYNU MÓZGOWO-RDZENSOWEGO
 • ZAGADNIENIE ODPORNOŚCI W KILE
 • ZAKAŹNOŚĆ KIŁY
 • KIŁA PIERWOTNA
 • OKRES WYLĘGANIA
 • PIERWSZE OBJAWY KIŁY - TZW. OBJAW PIERWOTNY
 • KIŁA WTÓRNA
 • ZMIANY SKÓRNE W KILE WTÓRNEJ OSUTKI (WYSYPKI) PLAMISTE
 • OSUTKI GRUDKOWE I KROSTKOWE
 • INNE ZMIANY SKÓRNE
 • ZMIANY W INNYCH NARZĄDACH W KILE WTÓRNEJ
 • KIŁA UTAJONA WCZESNA
 • KIŁA PÓŹNA
 • ZMIANY W KILE PÓŹNEJ W OBRĘBIE SKÓRY I BŁON ŚLUZOWYCH
 • ZMIANY W KOŚCIACH I STAWACH
 • ZMIANY W NARZĄDACH WEWNĘTRZNYCH
 • KIŁA UKŁADU NERWOWEGO
 • KIŁA OPONOWO-NACZYNIOWA
 • WIĄD RDZENIA
 • PORAŻENIE POSTĘPUJĄCE
 • BADANIE PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO
 • KIŁA UTAJONA PÓŹNA
 • KIŁA WRODZONA
 • JAK ZAKAŻA SIĘ PŁÓD W ŁONIE MATKI
 • KIŁA PŁODU
 • KIŁA WRODZONA WCZESNA
 • KIŁA WRODZONA PÓŹNA
 • ZNAMIONA CZYLI STYGMATY KIŁY
 • JAK ZAPOBIEGAĆ KILE WRODZONEJ
 • OCENA BADAŃ SEROLOGICZNYCH W KILE
 • ROLA ODCZYNÓW SEROLOGICZNYCH W ROZPOZNAWANIU KIŁY
 • ODCZYNY NIESWOIŚCIE DODATNIE, CZYLI BIOLOGICZNIE FAŁSZYWE
 • ROLA ODCZYNÓW SEROLOGICZNYCH W OCENIE WYNIKÓW LECZENIA
 • OCENA WYLECZENIA KIŁY
 • O SUROWICZOOPORNOŚCI
 • LECZENIE KIŁY
 • OGÓLNE ZASADY LECZENIA KIŁY
 • CZY KIŁA JEST ULECZALNA
 • RZEŻĄCZKA
 • OGÓLNY PRZEBIEG I CHARAKTERYSTYKA ZAKAŻENIA RZEŻĄCZKA
 • ZARAZEK RZEŻĄCZKI
 • WYKRYWANIE GONOKOKÓW
 • BADANIA MIKROSKOPOWE
 • BADANIA BAKTERIOLOGICZNE
 • JAK MOŻNA ZARAZIĆ SIĘ RZEŻĄCZKA?
 • RZEŻĄCZKA MĘŻCZYZN
 • RZEŻĄCZKĄ OSTRA
 • RZEŻĄCZKĄ PRZEWLEKŁA MĘŻCZYZN
 • POWIKŁANIA RZEŻĄCZKI U MĘŻCZYZN
 • RZEŻĄCZKĄ KOBIET
 • POWIKŁANIA RZEŻĄCZKI U KOBIET
 • RZEŻĄCZKĄ UTAJONA KOBIET
 • RZEŻĄCZKĄ MAŁYCH DZIEWCZYNEK
 • RZEŻĄCZKA UOGÓLNIONA I NARZĄDÓW POZAPŁCIOWYCH
 • LECZENIE RZEŻĄCZKI
 • ZAPOBIEGANIE RZEŻĄCZCE
 • NIERZEŻĄCZKOWE ZAPALENIE CEWKI MOCZOWEJ
 • ZWALCZANIE I ZAPOBIEGANIE CHOROBOM WENERYCZNYM
 • METODY ZWALCZANIA CHORÓB WENERYCZNYCH W EUROPIE WSPÓŁCZESNEJ
 • PROBLEMY SWOISTE I TRUDNOŚCI WALKI Z CHOROBAMI WENERYCZNYMI
 • CZYNNIKI PSYCHOLOGICZNE SWOISTE DLA CHORÓB WENERYCZNYCH
 • ZWIĄZEK CHORÓB WENERYCZNYCH
 • CECHY KLINICZNE I PRZEBIEG CHORÓB WENERYCZNYCH
 • PRZEBIEG BEZBOLESNY
 • OKRESY UTAJENIA
 • POSTĘPY W LECZENIU
 • WPŁYW NIEKTÓRYCH ZJAWISK SPOŁECZNYCH NA SZERZENIE SIĘ CHORÓB WENERYCZNYCH
 • ZWALCZANIE CHORÓB WENERYCZNYCH
 • SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA
 • KIŁA ENDEMICZNA
 • EPIDEMIOLOGIA CHORÓB WENERYCZNYCH W POLSCE W OKRESIE POWOJENNYM
 • PRZYCZYNY SZERZENIA SIĘ CHORÓB WENERYCZNYCH
 • OBNIŻENIE POZIOMU UŚWIADOMIENIA LUDNOŚCI O OBJAWACH I PRZEBIEGU CHORÓB WENERYCZNYCH
 • NIEDOSTATECZNY ZAKRES WYCHOWANIA SEKSUALNEGO MŁODZIEŻY
 • WZROST ALKOHOLIZMU JAKO PRZYCZYNA WZROSTU CHORÓB WENERYCZNYCH
 • OGÓLNE ZASADY WSPÓŁCZESNEJ WALKI Z CHOROBAMI WENERYCZNYMI
 • SYSTEM ORGANIZACYJNY WALKI Z CHOROBAMI WENERYCZNYMI W POLSCE
 • WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA SKÓRNO-WENEROLOGICZNA
 • OBWODOWA (POWIATOWA, MIEJSKA) PORADNIA SKÓRNO-WENEROLOGICZNA
 • WYKRYWANIE ŹRÓDEŁ ZAKAŻENIA
 • WYWIADY SPOŁECZNE I EPIDEMIOLOGICZNE
 • MASOWE I GRUPOWE BADANIA KRWI NA KIŁĘ
 • OŚWIATA SANITARNA W ZWALCZANIU CHORÓB WENERYCZNYCH
 • ZAPOBIEGANIE CHOROBOM WENERYCZNYM INDYWIDUALNIE I ZBIOROWO
 • ZAPOBIEGANIE KILE WRODZONEJ
 • ZAPOBIEGANIE KILE PÓŹNEJ
 • PROSTYTUCJA A CHOROBY WENERYCZNE
 • ALKOHOLIZM A CHOROBY WENERYCZNE
 • WYCHOWANIE SEKSUALNE MŁODZIEŻY
 • WENEROFOBIA
 • PERSPEKTYWY WALKI I LIKWIDACJI CHORÓB WENERYCZNYCH
 • Choroby weneryczne ?
  Choroby weneryczne stanowiły zawsze problem specjalnie trudny dla służb zdrowia różnych krajów. Istnieje wiele cech szczególnych, które odróżniają je od innych chorób o charakterze społecznym. W ostatnich latach obserwuje się wzrost świeżych za­każeń chorobami wenerycznymi nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie. Ciekawe jest, że wzrost ten występuje w okresie, który charakteryzuje się znacznym postępem wiedzy lekarskiej. Postęp dotyczy za­równo rozpoznawania, jak i leczenia chorób wenerycznych. Nowe metody badań serologicznych, uzupełniające metody klasyczne stosowane dotąd w rozpoznawaniu kiły, pozwalają na dokładniejszą diagnostykę przypadków wątpliwych i bezobjawowych oraz dostarczają Imunologicznych dowodów wyleczenia kiły. W zakresie'" leczenia chorób wenerycznych metody współczesne pozwalają na szybkie usunięcie zakaźności oraz, w znacznej większości przypadków, na szybkie i definitywne wyleczenie wczesnych zakażeń. W stosunku do metod stosowanych dawniej jest to postęp niemal rewolucyjny. Mimo że postęp nauki wpłynął korzystnie na metody walki z chorobami wenerycznymi, nie rozwiązano jed­nak dotąd wszystkich problemów składających się na specyfikę tych chorób. Wystąpiło nawet zjawisko pa­radoksalne: znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze leczenie wywołało wzrost lekceważenia tych chorób — nie­doceniania ich groźnych następstw. Wśród przyczyn wzrostu chorób wenerycznych, pod­dawanych wielokrotnie wszechstronnej analizie (są one omówione w osobnym rozdziale), jednym z ważnych czynników jest spadek uświadamiania społeczeństwa o tych chorobach, ich objawach i następstwach, metodach ich zwalczania i zapobiegania. O roli tego czynnika świadczyć mogą liczne wywiady lekarskie z pacjentami — wskazujące na niski stopień uświadomienia spo­łeczeństwa — oraz zwiększające się liczby wykrywanych przypadków chorób zaawansowanych, zaniedbanych, niedostrzeżonych lub zlekceważonych przez pacjentów w okresie wcześniejszym. System reklamy Test
  Teksty unikalne, pisane na zlecenie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2009