- BADANIE PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO

Zmiany w płynie mózgowordzeniowym występują we wszystkich przypadkach kiły układu nerwowego, w któ­rych proces dotyczy opon mózgowych. Ponieważ prawie wszystkie postacie kiły układu nerwowego zaczyna­ją się z reguły od opon mózgowych lub naczyń krwio­nośnych w układzie nerwowym — badanie płynu ma bardzo doniosłe znaczenie rozpoznawcze. Należy stwierdzić, że od czasu wprowadzenia ściśle swoistych odczynów serologicznych (np. odczyn Nelso­na) wskazania do badania płynu mózgowordzeniowego zostały znacznie ograniczone. Ocena odczynów w płynie należy do lekarza specjalisty i trzeba pamiętać, że stano­wią one tylko pomocniczą metodę badania, gdyż do­piero cały zespół badań i objawów pozwala prawidłowo ustalić rozpoznanie i przebieg procesu choroby.

Choroby weneryczne ?
Choroby weneryczne stanowiły zawsze problem specjalnie trudny dla służb zdrowia różnych krajów. Istnieje wiele cech szczególnych, które odróżniają je od innych chorób o charakterze społecznym. W ostatnich latach obserwuje się wzrost świeżych za­każeń chorobami wenerycznymi nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie. Ciekawe jest, że wzrost ten występuje w okresie, który charakteryzuje się znacznym postępem wiedzy lekarskiej. Postęp dotyczy za­równo rozpoznawania, jak i leczenia chorób wenerycznych. Nowe metody badań serologicznych, uzupełniające metody klasyczne stosowane dotąd w rozpoznawaniu kiły, pozwalają na dokładniejszą diagnostykę przypadków wątpliwych i bezobjawowych oraz dostarczają Imunologicznych dowodów wyleczenia kiły. W zakresie'" leczenia chorób wenerycznych metody współczesne pozwalają na szybkie usunięcie zakaźności oraz, w znacznej większości przypadków, na szybkie i definitywne wyleczenie wczesnych zakażeń. W stosunku do metod stosowanych dawniej jest to postęp niemal rewolucyjny. Mimo że postęp nauki wpłynął korzystnie na metody walki z chorobami wenerycznymi, nie rozwiązano jed­nak dotąd wszystkich problemów składających się na specyfikę tych chorób. Wystąpiło nawet zjawisko pa­radoksalne: znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze leczenie wywołało wzrost lekceważenia tych chorób — nie­doceniania ich groźnych następstw. Wśród przyczyn wzrostu chorób wenerycznych, pod­dawanych wielokrotnie wszechstronnej analizie (są one omówione w osobnym rozdziale), jednym z ważnych czynników jest spadek uświadamiania społeczeństwa o tych chorobach, ich objawach i następstwach, metodach ich zwalczania i zapobiegania. O roli tego czynnika świadczyć mogą liczne wywiady lekarskie z pacjentami — wskazujące na niski stopień uświadomienia spo­łeczeństwa — oraz zwiększające się liczby wykrywanych przypadków chorób zaawansowanych, zaniedbanych, niedostrzeżonych lub zlekceważonych przez pacjentów w okresie wcześniejszym. bdw przy odchudzaniu | https://www.czasnabuty.pl/pol_m_Obuwie-meskie-101.html
Teksty unikalne, pisane na zlecenie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2009