- CZYNNIKI PSYCHOLOGICZNE SWOISTE DLA CHORÓB WENERYCZNYCH

Wstydliwość. Warunki zakażenia chorobami wene­rycznymi związane z życiem płciowym, a więc najbar­dziej intymną, ukrywaną przed otoczeniem stroną życia człowieka, przyczyniają się do wstydliwości pacjentów. Wstydliwość pacjentów pociąga za sobą niechęć korzy­stania z usług dostępnych placówek leczniczych oraz ukrywanie okoliczności zakażenia. Należy stwierdzić, że w wielu krajach były czynione, drogą odpowiedniej propagandy, próby zwalczania wsty­dliwości pacjentów i opanowania tej przeszkody leczenia chorób wenerycznych. Nie dały one pozytywnych wyni­ków. Popęd płciowy jest zjawiskiem fizjologicznym i nie­jednokrotnie góruje nad wieloma innymi popędami wro­dzonymi, jednak nasilenie jego, rola w życiu osobniczym oraz sposób jego zaspokojenia zależy od wielu czynni­ków; różnych w wielu krajach. Czynniki te zależą od wa­runków geograficznych i klimatycznych, od poziomu kul­tury i cywilizacji, od warunków obyczajowych, poglądów filozoficznych i religijnych. Tak więc, chociaż istnieją duże i nieraz bardzo istotne różnice w poszczególnych strefach kuli ziemskiej w podejściu do zagadnień życia płciowego, wszędzie jednak jest to problem mniej lub bardziej wstydliwy. Ponieważ zaspokajanie popędu płcio­wego jest podstawowym warunkiem zakażenia się choro­bami wenerycznymi, nasuwa się nieodparty wniosek, że choroby weneryczne są i zawsze pozostaną chorobami wstydliwymi. Dlatego też zwalczanie wstydliwości nie rokuje powodzenia. We wszelkich projektach opanowa­nia szerzenia się chorób wenerycznych, jeśli mają one być uwieńczone pozytywnym rezultatem, trzeba ją uwzględniać.

Choroby weneryczne ?
Choroby weneryczne stanowiły zawsze problem specjalnie trudny dla służb zdrowia różnych krajów. Istnieje wiele cech szczególnych, które odróżniają je od innych chorób o charakterze społecznym. W ostatnich latach obserwuje się wzrost świeżych za­każeń chorobami wenerycznymi nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie. Ciekawe jest, że wzrost ten występuje w okresie, który charakteryzuje się znacznym postępem wiedzy lekarskiej. Postęp dotyczy za­równo rozpoznawania, jak i leczenia chorób wenerycznych. Nowe metody badań serologicznych, uzupełniające metody klasyczne stosowane dotąd w rozpoznawaniu kiły, pozwalają na dokładniejszą diagnostykę przypadków wątpliwych i bezobjawowych oraz dostarczają Imunologicznych dowodów wyleczenia kiły. W zakresie'" leczenia chorób wenerycznych metody współczesne pozwalają na szybkie usunięcie zakaźności oraz, w znacznej większości przypadków, na szybkie i definitywne wyleczenie wczesnych zakażeń. W stosunku do metod stosowanych dawniej jest to postęp niemal rewolucyjny. Mimo że postęp nauki wpłynął korzystnie na metody walki z chorobami wenerycznymi, nie rozwiązano jed­nak dotąd wszystkich problemów składających się na specyfikę tych chorób. Wystąpiło nawet zjawisko pa­radoksalne: znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze leczenie wywołało wzrost lekceważenia tych chorób — nie­doceniania ich groźnych następstw. Wśród przyczyn wzrostu chorób wenerycznych, pod­dawanych wielokrotnie wszechstronnej analizie (są one omówione w osobnym rozdziale), jednym z ważnych czynników jest spadek uświadamiania społeczeństwa o tych chorobach, ich objawach i następstwach, metodach ich zwalczania i zapobiegania. O roli tego czynnika świadczyć mogą liczne wywiady lekarskie z pacjentami — wskazujące na niski stopień uświadomienia spo­łeczeństwa — oraz zwiększające się liczby wykrywanych przypadków chorób zaawansowanych, zaniedbanych, niedostrzeżonych lub zlekceważonych przez pacjentów w okresie wcześniejszym. System reklamy Test
Teksty unikalne, pisane na zlecenie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2009