- JAK ZAKAŻA SIĘ PŁÓD W ŁONIE MATKI

Wiemy już, że zakażenie płodu następuje tylko przez przedostanie się zarazka z krwi matki do krwi płodu. Do 3 — 4 miesiąca ciąży nie stwierdza się nigdy zakaże­nia płodu, nie wytwarza się bowiem do tego czasu ło­żysko i nie ma żadnego połączenia między krwiobiegiem matki i płodu. Zdarzające się poronienia w 3 — 4 mie­siącu u kobiet chorych na kiłę spowodowane są zawsze inną przyczyną, a nie zakażeniem kiłowym. Tak więc dla kiły charakterystyczne są niewczesne i przedwczesne porody, a nie poronienia do 4 miesiąca ciąży. Pierwotnie występują zmiany kiłowe na matczynej części łożyska, przenoszą się na część płodową i tą drogą krętki dostają się do ciała płodu. Jak z tego wynika, istnieje zasadni­cza różnica między sposobem zakażenia w kile nabytej i w kile wrodzonej. W pierwszym przypadku, jak pa­miętamy, krętki dostają się do ustroju poprzez uszko­dzony naskórek, w dalszym rozwoju powstaje objaw pierwotny i kolejno 3 okresy kiły. W kile wrodzonej krętki od razu dostają się do krwi, nie może więc istnieć kiła pierwotna, lecz od samego początku występuje uogólnione zakażenie kiłą. Krętki z prądem krwi do­stają się do różnych narządów płodu i tam znajdują dobre warunki rozwoju i rozmnażania, ponieważ płód nie ma jeszcze żadnych mechanizmów obronnych. W ten sposób powstaje kiła płodu. Podział kiły wrodzonej jest odmienny niż kiły nabytej. Odróżniamy tu: 1) kiłę pło­du, 2) kiłę wrodzoną wczesną, 3) kiłę wrodzoną późną. Jeśli matka znajduje się w okresie kiły wczesnej uogólnionej, zawsze następuje zakażenie płodu z dalszy­mi następstwami. Jednakże zakaźność kiły matki dla płodu w miarę czasu zmniejsza się, i chociaż płód może ulec zakażeniu nawet po kilkunastu i więcej latach trwa­nia kiły u matki — możliwości zakażenia maleją i prze­bieg zakażenia u płodu zmienia się. Zakażenie płodu we wczesnym okresie kiły matki po­woduje zawsze poważne zmiany w ciele płodu, kończące się obumarciem lub ciężkimi zmianami kiły wrodzonej typu wczesnego u dziecka donoszonego. W kile utajonej wczesnej matki zmiany płodowe mogą być mniej burzli­we, zaś w kile utajonej lub objawowej późnej często płód może uniknąć zakażenia, a jeśli nawet ulegnie za­każeniu — kiła wrodzona ma przeważnie charakter bezobjawowy, utajony. Należy podkreślić, że nawet w ta­kich przypadkach wystąpić mogą u dziecka w później­szych latach objawy kiły wrodzonej późnej. Matka z kiłą długotrwającą, która urodzi dziecko zdrowe, nie zakażone, może w następnej ciąży zakazić płód i urodzić dziecko kiłowe. Zakaźność kiły matki dla płodu zmienia się bowiem, a okresowo, może nawet wzrastać wskutek wysiewu krętków. Zdarzenia takie na­leżą jednak do rzadkości. Matka, która ulegnie zaka­żeniu w ostatnich tygodniach ciąży, może również nie­rzadko urodzić dziecko zdrowe, ponieważ krętki nie miały jeszcze czasu wywołać zmian w łożysku i prze­dostać się do krwi płodu. Bywa niekiedy, że w chwili porodu dziecko ulega za­każeniu — wówczas jest to już kiła nabyta o przebiegu znanym z poprzednich rozdziałów.

Choroby weneryczne ?
Choroby weneryczne stanowiły zawsze problem specjalnie trudny dla służb zdrowia różnych krajów. Istnieje wiele cech szczególnych, które odróżniają je od innych chorób o charakterze społecznym. W ostatnich latach obserwuje się wzrost świeżych za­każeń chorobami wenerycznymi nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie. Ciekawe jest, że wzrost ten występuje w okresie, który charakteryzuje się znacznym postępem wiedzy lekarskiej. Postęp dotyczy za­równo rozpoznawania, jak i leczenia chorób wenerycznych. Nowe metody badań serologicznych, uzupełniające metody klasyczne stosowane dotąd w rozpoznawaniu kiły, pozwalają na dokładniejszą diagnostykę przypadków wątpliwych i bezobjawowych oraz dostarczają Imunologicznych dowodów wyleczenia kiły. W zakresie'" leczenia chorób wenerycznych metody współczesne pozwalają na szybkie usunięcie zakaźności oraz, w znacznej większości przypadków, na szybkie i definitywne wyleczenie wczesnych zakażeń. W stosunku do metod stosowanych dawniej jest to postęp niemal rewolucyjny. Mimo że postęp nauki wpłynął korzystnie na metody walki z chorobami wenerycznymi, nie rozwiązano jed­nak dotąd wszystkich problemów składających się na specyfikę tych chorób. Wystąpiło nawet zjawisko pa­radoksalne: znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze leczenie wywołało wzrost lekceważenia tych chorób — nie­doceniania ich groźnych następstw. Wśród przyczyn wzrostu chorób wenerycznych, pod­dawanych wielokrotnie wszechstronnej analizie (są one omówione w osobnym rozdziale), jednym z ważnych czynników jest spadek uświadamiania społeczeństwa o tych chorobach, ich objawach i następstwach, metodach ich zwalczania i zapobiegania. O roli tego czynnika świadczyć mogą liczne wywiady lekarskie z pacjentami — wskazujące na niski stopień uświadomienia spo­łeczeństwa — oraz zwiększające się liczby wykrywanych przypadków chorób zaawansowanych, zaniedbanych, niedostrzeżonych lub zlekceważonych przez pacjentów w okresie wcześniejszym. APART obrczki sklep z wyrobami jubilerskimi, zotymi, srebrnymi, a take z brylantami. Szeroka oferta, sprawd. | http://www.zycienakredyt.eu/ | tested burner | acodin
Teksty unikalne, pisane na zlecenie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2009