- KIŁA OPONOWO-NACZYNIOWA

Do najczęściej występujących postaci kiły układu ner­wowego należy kiła oponowonaczyniowa. Objawy jej zależą od umiejscowienia zmian i ich poziomu w układzie nerwowym, mogą więc być bardzo różnorodne. Wystąpić mogą porażenia różnych nerwów, nierówność i nieruchomość źrenic, niedowłady kończyn i wiele innych. Kiłowe podłoże choroby rozpoznać można nie tylko na podstawie objawów, ale przede wszystkim opierając się na wynikach badania płynu mózgowordzeniowego. Z punktu widzenia następstw kiły — nieraz nieodwracalnych — największe znaczenie mają późne miąższowe postacie kiły układu nerwowego: 1) wiąd rdze­nia, 2) porażenie postępujące. Wystąpić one mogą po wie­lu latach od zakażenia.

Choroby weneryczne ?
Choroby weneryczne stanowiły zawsze problem specjalnie trudny dla służb zdrowia różnych krajów. Istnieje wiele cech szczególnych, które odróżniają je od innych chorób o charakterze społecznym. W ostatnich latach obserwuje się wzrost świeżych za­każeń chorobami wenerycznymi nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie. Ciekawe jest, że wzrost ten występuje w okresie, który charakteryzuje się znacznym postępem wiedzy lekarskiej. Postęp dotyczy za­równo rozpoznawania, jak i leczenia chorób wenerycznych. Nowe metody badań serologicznych, uzupełniające metody klasyczne stosowane dotąd w rozpoznawaniu kiły, pozwalają na dokładniejszą diagnostykę przypadków wątpliwych i bezobjawowych oraz dostarczają Imunologicznych dowodów wyleczenia kiły. W zakresie'" leczenia chorób wenerycznych metody współczesne pozwalają na szybkie usunięcie zakaźności oraz, w znacznej większości przypadków, na szybkie i definitywne wyleczenie wczesnych zakażeń. W stosunku do metod stosowanych dawniej jest to postęp niemal rewolucyjny. Mimo że postęp nauki wpłynął korzystnie na metody walki z chorobami wenerycznymi, nie rozwiązano jed­nak dotąd wszystkich problemów składających się na specyfikę tych chorób. Wystąpiło nawet zjawisko pa­radoksalne: znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze leczenie wywołało wzrost lekceważenia tych chorób — nie­doceniania ich groźnych następstw. Wśród przyczyn wzrostu chorób wenerycznych, pod­dawanych wielokrotnie wszechstronnej analizie (są one omówione w osobnym rozdziale), jednym z ważnych czynników jest spadek uświadamiania społeczeństwa o tych chorobach, ich objawach i następstwach, metodach ich zwalczania i zapobiegania. O roli tego czynnika świadczyć mogą liczne wywiady lekarskie z pacjentami — wskazujące na niski stopień uświadomienia spo­łeczeństwa — oraz zwiększające się liczby wykrywanych przypadków chorób zaawansowanych, zaniedbanych, niedostrzeżonych lub zlekceważonych przez pacjentów w okresie wcześniejszym. Animal Pak | kulturystyka sklep | Sztuczne rzsy jak prawdziwe, profesjonalne przeduanie rzs w Warszawie -www.przedluzanierzes-warszawa.pl tylko tu.
Teksty unikalne, pisane na zlecenie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2009