- KIŁA PŁODU

Wiemy już, że zakażenie płodu w łonie matki występuje w drugiej połowie ciąży poprzez łożysko. Jeśli krętków jest dużo — ma to miejsce w kile wczesnej uogólnionej matki — wóczas krętki dostają się do krwi płodu i ata­kują wszystkie narządy wewnętrzne, a przede wszyst­kim wątrobę. W organizmie i narządach płodu krętki znajdują doskonałe warunki rozwoju wskutek braku mechanizmów odpornościowych. Rozwija się wówczas ogólne zakażenie kilowe, czyli posocznica. Szybkie sze­rzenie się zakażenia krętkowego prowadzi w stosunko­wo krótkim czasie do obumarcia płodu. Taki martwy płód, niedonoszony, ulega maceracji, tj. rozmiękaniu, i w 6 lub 7 miesiącu ciąży zostaje wydalony. Poród zmacerowanego płodu jest bardzo znamienny dla kiły. Płód taki pokryty jest spełzającym naskórkiem, gdzie­niegdzie plamami i pęcherzami, nieraz zniekształcony. Jeśli posocznica nie jest tak daleko posunięta, może nie dojść do śmierci płodu — zmiany dotyczą głównie wą­troby, płuc i innych narządów wewnętrznych. Rodzi się wówczas dziecko niedonoszone lub nawet donoszone z ciężkimi objawami kiły wrodzonej, przeważnie niezdol­ne do życia. Często dopiero po urodzeniu pojawiają się zmiany na skórze i błonach śluzowych. Kiła płodu może również przebiegać łagodnie, jeśli ilość krętków zakażających jest stosunkowo mała. Płód rozwija się wówczas pozornie prawidłowo, jednak wsku­tek uszkodzenia — nawet niewielkiego — rozwijających się tkanek może wykazywać różne postacie niedorozwo­ju. Przy łagodnym zakażeniu płodu zmiany w okresie życia płodowego są niewielkie, a dziecko może urodzić się pozornie zdrowe i normalne, lecz z kiłą utajoną. W tych przypadkach mogą wystąpić po wielu latach ob­jawy kiły wrodzonej późnej.

Choroby weneryczne ?
Choroby weneryczne stanowiły zawsze problem specjalnie trudny dla służb zdrowia różnych krajów. Istnieje wiele cech szczególnych, które odróżniają je od innych chorób o charakterze społecznym. W ostatnich latach obserwuje się wzrost świeżych za­każeń chorobami wenerycznymi nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie. Ciekawe jest, że wzrost ten występuje w okresie, który charakteryzuje się znacznym postępem wiedzy lekarskiej. Postęp dotyczy za­równo rozpoznawania, jak i leczenia chorób wenerycznych. Nowe metody badań serologicznych, uzupełniające metody klasyczne stosowane dotąd w rozpoznawaniu kiły, pozwalają na dokładniejszą diagnostykę przypadków wątpliwych i bezobjawowych oraz dostarczają Imunologicznych dowodów wyleczenia kiły. W zakresie'" leczenia chorób wenerycznych metody współczesne pozwalają na szybkie usunięcie zakaźności oraz, w znacznej większości przypadków, na szybkie i definitywne wyleczenie wczesnych zakażeń. W stosunku do metod stosowanych dawniej jest to postęp niemal rewolucyjny. Mimo że postęp nauki wpłynął korzystnie na metody walki z chorobami wenerycznymi, nie rozwiązano jed­nak dotąd wszystkich problemów składających się na specyfikę tych chorób. Wystąpiło nawet zjawisko pa­radoksalne: znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze leczenie wywołało wzrost lekceważenia tych chorób — nie­doceniania ich groźnych następstw. Wśród przyczyn wzrostu chorób wenerycznych, pod­dawanych wielokrotnie wszechstronnej analizie (są one omówione w osobnym rozdziale), jednym z ważnych czynników jest spadek uświadamiania społeczeństwa o tych chorobach, ich objawach i następstwach, metodach ich zwalczania i zapobiegania. O roli tego czynnika świadczyć mogą liczne wywiady lekarskie z pacjentami — wskazujące na niski stopień uświadomienia spo­łeczeństwa — oraz zwiększające się liczby wykrywanych przypadków chorób zaawansowanych, zaniedbanych, niedostrzeżonych lub zlekceważonych przez pacjentów w okresie wcześniejszym. System reklamy Test
Teksty unikalne, pisane na zlecenie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2009