- KIŁA UKŁADU NERWOWEGO

Przenikanie krętków do układu nerwowego występuje bardzo wcześnie, gdyż już w okresie kiły pierwotnej. W tym okresie nie stwierdzamy żadnych objawów, lecz badanie płynu mózgowordzeniowego, według różnych zestawień, wykazuje w kile pierwotnej w 25%, a w kile wtórnej do 50% przypadków zmiany zapalne związane z zakażeniem kiłą. Należy stwierdzić, że w większości przypadków zmiany te cofają się same, ale w niektórych przypadkach pozostają w stanie utajenia (10—15%). Te właśnie przypadki w dalszej przyszłości są punktem wyjścia ciężkich, późnych zmian w układzie nerwowym. O zmianach w układzie nerwowym we wczesnych okresach kiły była już uprzednio mowa. Jak wiadomo, najczęstszą postacią w okresie wczesnym jest bezobjawowa kiła układu nerwowego, czyli bezobjawowe zapa­lenie opon mózgowych. Zmiany, które występują w róż­nych okresach kiły w układzie nerwowym, podzielić można na dwie grupy: 1) zmiany zajmujące opony mózgowordzeniowe; 2) zmiany zajmujące tkankę mózgu i rdzenia, czyli miąższowe. Zmiany miąższowe, które występują zawsze w znacznie późniejszych okresach kiły, są wynikiem wcześniejszego procesu w oponach i naczyniach. Do grupy zmian oponowonaczyniowych należy wspom­niana już postać bezobjawowego oraz objawowego zapa­lenia opon mózgowych, które omówione zostały w roz­dziale o kile wtórnej.

Choroby weneryczne ?
Choroby weneryczne stanowiły zawsze problem specjalnie trudny dla służb zdrowia różnych krajów. Istnieje wiele cech szczególnych, które odróżniają je od innych chorób o charakterze społecznym. W ostatnich latach obserwuje się wzrost świeżych za­każeń chorobami wenerycznymi nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie. Ciekawe jest, że wzrost ten występuje w okresie, który charakteryzuje się znacznym postępem wiedzy lekarskiej. Postęp dotyczy za­równo rozpoznawania, jak i leczenia chorób wenerycznych. Nowe metody badań serologicznych, uzupełniające metody klasyczne stosowane dotąd w rozpoznawaniu kiły, pozwalają na dokładniejszą diagnostykę przypadków wątpliwych i bezobjawowych oraz dostarczają Imunologicznych dowodów wyleczenia kiły. W zakresie'" leczenia chorób wenerycznych metody współczesne pozwalają na szybkie usunięcie zakaźności oraz, w znacznej większości przypadków, na szybkie i definitywne wyleczenie wczesnych zakażeń. W stosunku do metod stosowanych dawniej jest to postęp niemal rewolucyjny. Mimo że postęp nauki wpłynął korzystnie na metody walki z chorobami wenerycznymi, nie rozwiązano jed­nak dotąd wszystkich problemów składających się na specyfikę tych chorób. Wystąpiło nawet zjawisko pa­radoksalne: znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze leczenie wywołało wzrost lekceważenia tych chorób — nie­doceniania ich groźnych następstw. Wśród przyczyn wzrostu chorób wenerycznych, pod­dawanych wielokrotnie wszechstronnej analizie (są one omówione w osobnym rozdziale), jednym z ważnych czynników jest spadek uświadamiania społeczeństwa o tych chorobach, ich objawach i następstwach, metodach ich zwalczania i zapobiegania. O roli tego czynnika świadczyć mogą liczne wywiady lekarskie z pacjentami — wskazujące na niski stopień uświadomienia spo­łeczeństwa — oraz zwiększające się liczby wykrywanych przypadków chorób zaawansowanych, zaniedbanych, niedostrzeżonych lub zlekceważonych przez pacjentów w okresie wcześniejszym. System reklamy Test
Teksty unikalne, pisane na zlecenie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2009