- KIŁA UTAJONA WCZESNA

Jest to postać kiły do 3 lat od zakażenia, którą można wykryć jedynie za pomocą badań serologicznych. Odczy­ny serologiczne są w tym okresie zawsze dodatnie. Okres ten ma bardzo doniosłe znaczenie epidemiologiczne, gdyż z powodu braku wszelkich objawów i dobrego samopo­czucia nie budzi niepokoju chorych, podczas gdy zakaź­ność choroby w tym czasie może być duża. Należy pamię­tać, że jest to okres przejściowy i w każdej chwili mogą pojawić się objawy kiły, nieraz drobne i niedostrzegalne, o dużej, zakaźności, szczególnie w 1 roku zakażenia. Zda­rzają się przypadki długotrwałego utrzymywania się sta­nu bezobjawowego, w czasie którego dochodzi jednak do zakażenia partnera, a zawsze do zakażenia płodu przez chorą matkę. Tłumaczymy to sobie przemijającym wystę­powaniem i niedostrzegalnością objawów zakaźnych. Na­wet ci chorzy, którzy nie mieli wyraźnych objawów kiły wczesnej, a choroba przebiegała u nich w postaci utajo­nej, mogą po wielu latach wykazywać ciężkie zmiany, typowe dla kiły później.

Choroby weneryczne ?
Choroby weneryczne stanowiły zawsze problem specjalnie trudny dla służb zdrowia różnych krajów. Istnieje wiele cech szczególnych, które odróżniają je od innych chorób o charakterze społecznym. W ostatnich latach obserwuje się wzrost świeżych za­każeń chorobami wenerycznymi nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie. Ciekawe jest, że wzrost ten występuje w okresie, który charakteryzuje się znacznym postępem wiedzy lekarskiej. Postęp dotyczy za­równo rozpoznawania, jak i leczenia chorób wenerycznych. Nowe metody badań serologicznych, uzupełniające metody klasyczne stosowane dotąd w rozpoznawaniu kiły, pozwalają na dokładniejszą diagnostykę przypadków wątpliwych i bezobjawowych oraz dostarczają Imunologicznych dowodów wyleczenia kiły. W zakresie'" leczenia chorób wenerycznych metody współczesne pozwalają na szybkie usunięcie zakaźności oraz, w znacznej większości przypadków, na szybkie i definitywne wyleczenie wczesnych zakażeń. W stosunku do metod stosowanych dawniej jest to postęp niemal rewolucyjny. Mimo że postęp nauki wpłynął korzystnie na metody walki z chorobami wenerycznymi, nie rozwiązano jed­nak dotąd wszystkich problemów składających się na specyfikę tych chorób. Wystąpiło nawet zjawisko pa­radoksalne: znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze leczenie wywołało wzrost lekceważenia tych chorób — nie­doceniania ich groźnych następstw. Wśród przyczyn wzrostu chorób wenerycznych, pod­dawanych wielokrotnie wszechstronnej analizie (są one omówione w osobnym rozdziale), jednym z ważnych czynników jest spadek uświadamiania społeczeństwa o tych chorobach, ich objawach i następstwach, metodach ich zwalczania i zapobiegania. O roli tego czynnika świadczyć mogą liczne wywiady lekarskie z pacjentami — wskazujące na niski stopień uświadomienia spo­łeczeństwa — oraz zwiększające się liczby wykrywanych przypadków chorób zaawansowanych, zaniedbanych, niedostrzeżonych lub zlekceważonych przez pacjentów w okresie wcześniejszym. http://www.byleco.info/detail.php?linkid=11395
Teksty unikalne, pisane na zlecenie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2009