- KIŁA WRODZONA PÓŹNA

Objawy kiły wrodzonej późnej pojawiają się — po okre­sie utajenia — powyżej 5 roku życia, mogą jednak wy­stąpić nawet w 30 i 40 roku. Niekiedy pojawiają się one u osobników, którzy w okresie niemowlęcym nie wy­kazywali cech kiły wrodzonej. Zmiany w kile wrodzo­nej późnej odpowiadają zmianom opisanym już w kile nabytej. Są to więc kilaki w obrębie skóry lub innych narządów, albo zmiany układowe opisane uprzednio. Od­różnienie ich od kiły nabytej jest często możliwe tylko na podstawie wywiadu, badania rodziców lub istnienia charakterystycznych znamion kiły wrodzonej. Ponadto mogą wystąpić pewne objawy w późnej kile wrodzonej typowe tylko dla niej, jak zapalenie miąższowe rogówki oraz zmiany w narządzie słuchu.

Choroby weneryczne ?
Choroby weneryczne stanowiły zawsze problem specjalnie trudny dla służb zdrowia różnych krajów. Istnieje wiele cech szczególnych, które odróżniają je od innych chorób o charakterze społecznym. W ostatnich latach obserwuje się wzrost świeżych za­każeń chorobami wenerycznymi nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie. Ciekawe jest, że wzrost ten występuje w okresie, który charakteryzuje się znacznym postępem wiedzy lekarskiej. Postęp dotyczy za­równo rozpoznawania, jak i leczenia chorób wenerycznych. Nowe metody badań serologicznych, uzupełniające metody klasyczne stosowane dotąd w rozpoznawaniu kiły, pozwalają na dokładniejszą diagnostykę przypadków wątpliwych i bezobjawowych oraz dostarczają Imunologicznych dowodów wyleczenia kiły. W zakresie'" leczenia chorób wenerycznych metody współczesne pozwalają na szybkie usunięcie zakaźności oraz, w znacznej większości przypadków, na szybkie i definitywne wyleczenie wczesnych zakażeń. W stosunku do metod stosowanych dawniej jest to postęp niemal rewolucyjny. Mimo że postęp nauki wpłynął korzystnie na metody walki z chorobami wenerycznymi, nie rozwiązano jed­nak dotąd wszystkich problemów składających się na specyfikę tych chorób. Wystąpiło nawet zjawisko pa­radoksalne: znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze leczenie wywołało wzrost lekceważenia tych chorób — nie­doceniania ich groźnych następstw. Wśród przyczyn wzrostu chorób wenerycznych, pod­dawanych wielokrotnie wszechstronnej analizie (są one omówione w osobnym rozdziale), jednym z ważnych czynników jest spadek uświadamiania społeczeństwa o tych chorobach, ich objawach i następstwach, metodach ich zwalczania i zapobiegania. O roli tego czynnika świadczyć mogą liczne wywiady lekarskie z pacjentami — wskazujące na niski stopień uświadomienia spo­łeczeństwa — oraz zwiększające się liczby wykrywanych przypadków chorób zaawansowanych, zaniedbanych, niedostrzeżonych lub zlekceważonych przez pacjentów w okresie wcześniejszym. http://reha-son.pl/k/schodolazy-uzywane
Teksty unikalne, pisane na zlecenie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2009