- NARZĄDY PŁCIOWE KOBIECE

Kobiece narządy płciowe składają się z jajników, jajowodów, ma­cicy, pochwy, gruczołów Bartoliniego i cewki. Jajniki są właści­wymi gruczołami płciowymi żeńskimi i odpowiadają męskim jądrom. Położone są wewnątrz miednicy małej, na zewnątrz nie­widoczne, kształtu owalnego, długości ok. 4 cm, szerokości 2,5 cm, grubości 11 cm. Jajniki, podobnie jak jądra, mają podwójną rolę: produkują jaja, , tj. żeńskie komórki rozrodcze, oraz wy­dzielinę dokrewną — hormon żeński zwany follikuliną. Jaja po zapłodnieniu przez plemnik rozwijają się w jajo płodowe za­wierające nowy zarodek ludzki. Produkowany przez jajniki hor­mon żeński decyduje o wszystkich żeńskich cechach płciowych, jak kobieca budowa ciała, rozwój gruczołów piersiowych, owło­sienie, głos, cechy psychiczne itp. W skład jajnika wchodzi ok. 7000 małych pęcherzyków, zwa­nych pęcherzykami Graafa. W każdym pęcherzyku rozwija się jedno jajo, jednak w ciągu życia kobiety dojrzewa tylko ok. 400 jaj. U kobiet po okresie dojrzewania co miesiąc pęka taki pęcherzyk w jajniku, uwalniając jajo, które dostaje się do jamy otrzewnowej. Jajo to, bardzo małe, o średnicy ok. 40 mikronów, dostaje się do jajowodu, przewodu o średnicy ok. 1 mm, który prowadzi do macicy. Macica stanowi jakby worek mięśniowy — w kształcie gruszki o długości ok. 7 cm i szerokości ok. 4—5 cm — który swoją szyjką, zwaną szyjką macicy (długości ok. 2 cm), wystaje do pochwy. W czasie ciąży, gdy wewnątrz macicy rozwija się płód, może ona ulec 2030krotnemu powiększeniu. Pochwa kobieca stanowi rurę błoniastą wyścieloną śluzówką, długości ok. 10 cm, położoną między pęcherzem a odbytnicą i uchodzącą na zewnątrz w obrębie zewnętrznych narządów płciowych. Narządy płciowe zewnętrzne tworzą dwa grube fałdy skóry, zwane wargami sro­mowymi większymi. Wewnątrz nich znajdują się fałdy błony śluzowej, tzw. wargi sromowe mniejsze. Powyżej warg sromo­wych mniejszych, w części środkowej sromu, znajduje się otwór — ujście cewki moczowej. Ściany pochwy tworzą liczne poprzeczne fałdy błony śluzowej, zaś w dolnym końcu pochwy znajduje się fałda błony śluzowej, zwana błoną dziewiczą. W środku błony dziewiczej jest okrągła szczelina. Błona dziewicza przy pierwszym stosunku płciowym ulega rozdarciu, zaś po porodzie ulega znisz­czeniu. Na brzegu ujścia pochwy widoczne są drobne otworki — ujścia gruczołów Bartoliniego.

Choroby weneryczne ?
Choroby weneryczne stanowiły zawsze problem specjalnie trudny dla służb zdrowia różnych krajów. Istnieje wiele cech szczególnych, które odróżniają je od innych chorób o charakterze społecznym. W ostatnich latach obserwuje się wzrost świeżych za­każeń chorobami wenerycznymi nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie. Ciekawe jest, że wzrost ten występuje w okresie, który charakteryzuje się znacznym postępem wiedzy lekarskiej. Postęp dotyczy za­równo rozpoznawania, jak i leczenia chorób wenerycznych. Nowe metody badań serologicznych, uzupełniające metody klasyczne stosowane dotąd w rozpoznawaniu kiły, pozwalają na dokładniejszą diagnostykę przypadków wątpliwych i bezobjawowych oraz dostarczają Imunologicznych dowodów wyleczenia kiły. W zakresie'" leczenia chorób wenerycznych metody współczesne pozwalają na szybkie usunięcie zakaźności oraz, w znacznej większości przypadków, na szybkie i definitywne wyleczenie wczesnych zakażeń. W stosunku do metod stosowanych dawniej jest to postęp niemal rewolucyjny. Mimo że postęp nauki wpłynął korzystnie na metody walki z chorobami wenerycznymi, nie rozwiązano jed­nak dotąd wszystkich problemów składających się na specyfikę tych chorób. Wystąpiło nawet zjawisko pa­radoksalne: znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze leczenie wywołało wzrost lekceważenia tych chorób — nie­doceniania ich groźnych następstw. Wśród przyczyn wzrostu chorób wenerycznych, pod­dawanych wielokrotnie wszechstronnej analizie (są one omówione w osobnym rozdziale), jednym z ważnych czynników jest spadek uświadamiania społeczeństwa o tych chorobach, ich objawach i następstwach, metodach ich zwalczania i zapobiegania. O roli tego czynnika świadczyć mogą liczne wywiady lekarskie z pacjentami — wskazujące na niski stopień uświadomienia spo­łeczeństwa — oraz zwiększające się liczby wykrywanych przypadków chorób zaawansowanych, zaniedbanych, niedostrzeżonych lub zlekceważonych przez pacjentów w okresie wcześniejszym. System reklamy Test
Teksty unikalne, pisane na zlecenie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2009