- NIERZEŻĄCZKOWE ZAPALENIE CEWKI MOCZOWEJ

Zapalenie cewki moczowej nie wywołane przez gonoko­ki, chociaż najczęściej nie należą do chorób wenerycz­nych, wymagają omówienia, ponieważ nieraz są niepra­widłowo oceniane i stanowią poważny problem dla pacjenta i lekarza. Występują one przede wszystkim u mężczyzn. Pamiętamy z opisów objawów rzeżączki i jej prze­biegu, że pierwszy objaw rzeżączki w postaci ropnej wydzieliny związany jest z zapaleniem cewki moczowej. Otóż zapalenia cewki moczowej mogą być również wy­wołane przez wiele innych czynników i dlatego podkreś­laliśmy, że rozpoznanie może być pewne tylko na pod­stawie wykrycia gonokoków w wydzielinie. Do najczęstszych przyczyn tzw. nieswoistych, czyli nierzeżączkowych zapaleń cewki należą zapalenia bakteryjne i wirusowe. Należy stwierdzić, że objawy ich niekiedy bardzo przypominają rzeżączkę o przebiegu podostrym lub przewlekłym. Zapalenia te mogą być wywołane przez różne bakterie, a niekiedy wirusy. Głównym ich objawem jest również wydzielina z cewki, czasem śluzowa, czasem śluzoworopna, i do­piero cały zespół badań klinicznych, mikroskopowych, a przede wszystkim posiewy bakteriologiczne mogą określić prawidłowe rozpoznanie. Nierzadko zdarzają się rzęsistkowe zapale­nia cewki moczowej u mężczyzn wywołane przez pierwotniaki, zwane rzęsistkiem pochwowym. Do rzadziej występujących stanów zapalnych cewki należą zapalenia wywołane przez grzyby i drożdżaki chorobo­twórcze. Można je wykryć w badaniu mikroskopowym. Zdarzają się również zapalenia cewki wywołane draż­niącym działaniem chemicznych lub pod wpływem ura­zów. Niejednokrotnie stan zapalny utrzymuje się przez pewien czas po wyleczeniu rzeżączki i nazywamy go porzeżączkowym zapaleniem cewki mo­czowej. Wszystkie wymienione wyżej stany zapalne cewki ma­ją zwykle przebieg łagodny, przewlekły, wpływają jed­nak bardzo niekorzystnie na psychikę pacjentów, nieraz 'są powodem rozwoju nerwicy. Często przyczyną takiej nerwicy jest nieuzasadniona obawa przed nie rozpoznaną lub nie wyleczoną rzeżączką. Nieraz trudnym zadaniem lekarza jest wyjaśnienie pacjentowi prawdziwej przy­czyny tego stanu. Leczenie zapaleń cewki jest zadaniem lekarza specjalisty, nieraz jest ono długotrwałe i wyma­ga dużej cierpliwości. Współczesne metody badań, posie­wy bakteriologiczne z ustaleniem wrażliwości na różne antybiotyki powodują, że leczenie jest dziś znacznie bardziej ułatwione i skuteczniejsze.

Choroby weneryczne ?
Choroby weneryczne stanowiły zawsze problem specjalnie trudny dla służb zdrowia różnych krajów. Istnieje wiele cech szczególnych, które odróżniają je od innych chorób o charakterze społecznym. W ostatnich latach obserwuje się wzrost świeżych za­każeń chorobami wenerycznymi nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie. Ciekawe jest, że wzrost ten występuje w okresie, który charakteryzuje się znacznym postępem wiedzy lekarskiej. Postęp dotyczy za­równo rozpoznawania, jak i leczenia chorób wenerycznych. Nowe metody badań serologicznych, uzupełniające metody klasyczne stosowane dotąd w rozpoznawaniu kiły, pozwalają na dokładniejszą diagnostykę przypadków wątpliwych i bezobjawowych oraz dostarczają Imunologicznych dowodów wyleczenia kiły. W zakresie'" leczenia chorób wenerycznych metody współczesne pozwalają na szybkie usunięcie zakaźności oraz, w znacznej większości przypadków, na szybkie i definitywne wyleczenie wczesnych zakażeń. W stosunku do metod stosowanych dawniej jest to postęp niemal rewolucyjny. Mimo że postęp nauki wpłynął korzystnie na metody walki z chorobami wenerycznymi, nie rozwiązano jed­nak dotąd wszystkich problemów składających się na specyfikę tych chorób. Wystąpiło nawet zjawisko pa­radoksalne: znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze leczenie wywołało wzrost lekceważenia tych chorób — nie­doceniania ich groźnych następstw. Wśród przyczyn wzrostu chorób wenerycznych, pod­dawanych wielokrotnie wszechstronnej analizie (są one omówione w osobnym rozdziale), jednym z ważnych czynników jest spadek uświadamiania społeczeństwa o tych chorobach, ich objawach i następstwach, metodach ich zwalczania i zapobiegania. O roli tego czynnika świadczyć mogą liczne wywiady lekarskie z pacjentami — wskazujące na niski stopień uświadomienia spo­łeczeństwa — oraz zwiększające się liczby wykrywanych przypadków chorób zaawansowanych, zaniedbanych, niedostrzeżonych lub zlekceważonych przez pacjentów w okresie wcześniejszym. System reklamy Test
Teksty unikalne, pisane na zlecenie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2009