- O SUROWICZOOPORNOŚCI

Wspomnieliśmy uprzednio, że niekiedy — pomimo do­brego leczenia — słabo dodatnie odczyny utrzymują się stale we krwi. Dawniej uważano, że jest to dowód opor­ności na leczenie. Dzisiaj wiemy, że stan ten, zwany surowiczoopornością, jest tylko dowodem osobniczej, indywidualnej zdolności danego organizmu do produko­wania przeciwciał (reagin). Potwierdziły to badania od­czynu Nelsona, który może stać się ujemny, i wieloletnie obserwacje takich przypadków. Jak z tego wynika, moż­na być całkowicie wyleczonym z kiły, a mimo to mieć dodatnie odczyny serologiczne. Należy więc pamiętać, że: 1) odczyny serologiczne od­dają ogromne usługi i w rozpoznawaniu, i w ocenie le­czenia kiły, 2) prawidłowa ocena odczynów jest niekie­dy trudna i powinna być przeprowadzana tylko przez lekarza specjalistę. O roli odczynów serologicznych w badaniach maso­wych będzie mowa w części III niniejszej pracy (Zwal­czanie i zapobieganie chorobom wenerycznym).

Choroby weneryczne ?
Choroby weneryczne stanowiły zawsze problem specjalnie trudny dla służb zdrowia różnych krajów. Istnieje wiele cech szczególnych, które odróżniają je od innych chorób o charakterze społecznym. W ostatnich latach obserwuje się wzrost świeżych za­każeń chorobami wenerycznymi nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie. Ciekawe jest, że wzrost ten występuje w okresie, który charakteryzuje się znacznym postępem wiedzy lekarskiej. Postęp dotyczy za­równo rozpoznawania, jak i leczenia chorób wenerycznych. Nowe metody badań serologicznych, uzupełniające metody klasyczne stosowane dotąd w rozpoznawaniu kiły, pozwalają na dokładniejszą diagnostykę przypadków wątpliwych i bezobjawowych oraz dostarczają Imunologicznych dowodów wyleczenia kiły. W zakresie'" leczenia chorób wenerycznych metody współczesne pozwalają na szybkie usunięcie zakaźności oraz, w znacznej większości przypadków, na szybkie i definitywne wyleczenie wczesnych zakażeń. W stosunku do metod stosowanych dawniej jest to postęp niemal rewolucyjny. Mimo że postęp nauki wpłynął korzystnie na metody walki z chorobami wenerycznymi, nie rozwiązano jed­nak dotąd wszystkich problemów składających się na specyfikę tych chorób. Wystąpiło nawet zjawisko pa­radoksalne: znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze leczenie wywołało wzrost lekceważenia tych chorób — nie­doceniania ich groźnych następstw. Wśród przyczyn wzrostu chorób wenerycznych, pod­dawanych wielokrotnie wszechstronnej analizie (są one omówione w osobnym rozdziale), jednym z ważnych czynników jest spadek uświadamiania społeczeństwa o tych chorobach, ich objawach i następstwach, metodach ich zwalczania i zapobiegania. O roli tego czynnika świadczyć mogą liczne wywiady lekarskie z pacjentami — wskazujące na niski stopień uświadomienia spo­łeczeństwa — oraz zwiększające się liczby wykrywanych przypadków chorób zaawansowanych, zaniedbanych, niedostrzeżonych lub zlekceważonych przez pacjentów w okresie wcześniejszym. elstom.pl | olejowaniewlosow.info
Teksty unikalne, pisane na zlecenie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2009