- O SWOISTOŚCI I CZUŁOŚCI KLASYCZNYCH ODCZYNÓW SEROLOGICZNYCH W KILE

Idealny odczyn serologiczny, wykorzystywany w rozpo­znawaniu kiły, powinien być jak najbardziej swoisty i jak najbardziej czuły. Co to znaczy? Znaczy to, że w przypadku istnienia zakażenia kiłowego powinien on zawsze wypaść dodatnio, a przy braku kiły ujemnie. Ta­ki odczyn nazwalibyśmy całkowicie swoistym. Czułość odczynu polega na wykrywaniu nawet najmniejszych ilości reagin w badanej surowicy. Otóż wymienione wy­żej klasyczne odczyny serologiczne, chociaż wciąż od­grywają ogromną rolę w rozpoznawaniu kiły i obserwa­cji chorych leczonych, mają ograniczoną swoistość i czu­łość. Jak wiadomo, wykorzystać je można dopiero w 6 tygodni od zakażenia; mimo że uogólnienie kiły nastę­puje wcześniej, czasami odczyny mogą wypaść dodatnio nawet u osobników wolnych od kiły — są to tzw. odczy­ny biologicznie mylne. W celu zmniejszenia możliwości pomyłek wykonuje się zawsze po kilka różnych odczy­nów naraz, np. jeden typ odchylenia dopełniacza, je­den kłaczkujący i jeden ilościowy. Przy stosowaniu ta­kiej metody swoistość i czułość odczynów wynosi ponad 95%.

Choroby weneryczne ?
Choroby weneryczne stanowiły zawsze problem specjalnie trudny dla służb zdrowia różnych krajów. Istnieje wiele cech szczególnych, które odróżniają je od innych chorób o charakterze społecznym. W ostatnich latach obserwuje się wzrost świeżych za­każeń chorobami wenerycznymi nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie. Ciekawe jest, że wzrost ten występuje w okresie, który charakteryzuje się znacznym postępem wiedzy lekarskiej. Postęp dotyczy za­równo rozpoznawania, jak i leczenia chorób wenerycznych. Nowe metody badań serologicznych, uzupełniające metody klasyczne stosowane dotąd w rozpoznawaniu kiły, pozwalają na dokładniejszą diagnostykę przypadków wątpliwych i bezobjawowych oraz dostarczają Imunologicznych dowodów wyleczenia kiły. W zakresie'" leczenia chorób wenerycznych metody współczesne pozwalają na szybkie usunięcie zakaźności oraz, w znacznej większości przypadków, na szybkie i definitywne wyleczenie wczesnych zakażeń. W stosunku do metod stosowanych dawniej jest to postęp niemal rewolucyjny. Mimo że postęp nauki wpłynął korzystnie na metody walki z chorobami wenerycznymi, nie rozwiązano jed­nak dotąd wszystkich problemów składających się na specyfikę tych chorób. Wystąpiło nawet zjawisko pa­radoksalne: znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze leczenie wywołało wzrost lekceważenia tych chorób — nie­doceniania ich groźnych następstw. Wśród przyczyn wzrostu chorób wenerycznych, pod­dawanych wielokrotnie wszechstronnej analizie (są one omówione w osobnym rozdziale), jednym z ważnych czynników jest spadek uświadamiania społeczeństwa o tych chorobach, ich objawach i następstwach, metodach ich zwalczania i zapobiegania. O roli tego czynnika świadczyć mogą liczne wywiady lekarskie z pacjentami — wskazujące na niski stopień uświadomienia spo­łeczeństwa — oraz zwiększające się liczby wykrywanych przypadków chorób zaawansowanych, zaniedbanych, niedostrzeżonych lub zlekceważonych przez pacjentów w okresie wcześniejszym. System reklamy Test
Teksty unikalne, pisane na zlecenie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2009