- OBNIŻENIE POZIOMU UŚWIADOMIENIA LUDNOŚCI O OBJAWACH I PRZEBIEGU CHORÓB WENERYCZNYCH

Na rolę tego czynnika wskazują zarówno badania ankie­towe przeprowadzone przez wiele poradni i ośrodków, jak również niektóre opracowane wskaźniki. Jeśli po­ziom uświadomienia jest dostateczny, chorzy zgłaszają się do poradni w najwcześniejszych okresach choroby. Stwierdzono, że w ciągu ostatnich lat zwiększa się liczba chorych zgłaszających się z kiłą dłużej trwającą, bar­dziej zaawansowaną. W wyniku dużych sukcesów epidemiologicznych w la­tach 1949—1955 obserwowano, obok znacznego spadku zachorowań, również zmniejszenie zainteresowania oświa­ty sanitarnej tematem chorób wenerycznych. Następstwem tego było znaczne obniżenie poziomu wiadomości o pierwszych objawach, warunkach zakażenia i następ­stwach chorób wenerycznych. Obok tego czynnika, pe­wną rolę odgrywało również zmniejszenie zainteresowa­nia chorobami wenerycznymi ze strony lekarzy innych specjalności i ogólnie praktykujących. Wynikiem tego były częstsze przypadki opóźnionych rozpoznań i prze­oczenia wczesnych objawów kiły nawet przez lekarzy.

Choroby weneryczne ?
Choroby weneryczne stanowiły zawsze problem specjalnie trudny dla służb zdrowia różnych krajów. Istnieje wiele cech szczególnych, które odróżniają je od innych chorób o charakterze społecznym. W ostatnich latach obserwuje się wzrost świeżych za­każeń chorobami wenerycznymi nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie. Ciekawe jest, że wzrost ten występuje w okresie, który charakteryzuje się znacznym postępem wiedzy lekarskiej. Postęp dotyczy za­równo rozpoznawania, jak i leczenia chorób wenerycznych. Nowe metody badań serologicznych, uzupełniające metody klasyczne stosowane dotąd w rozpoznawaniu kiły, pozwalają na dokładniejszą diagnostykę przypadków wątpliwych i bezobjawowych oraz dostarczają Imunologicznych dowodów wyleczenia kiły. W zakresie'" leczenia chorób wenerycznych metody współczesne pozwalają na szybkie usunięcie zakaźności oraz, w znacznej większości przypadków, na szybkie i definitywne wyleczenie wczesnych zakażeń. W stosunku do metod stosowanych dawniej jest to postęp niemal rewolucyjny. Mimo że postęp nauki wpłynął korzystnie na metody walki z chorobami wenerycznymi, nie rozwiązano jed­nak dotąd wszystkich problemów składających się na specyfikę tych chorób. Wystąpiło nawet zjawisko pa­radoksalne: znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze leczenie wywołało wzrost lekceważenia tych chorób — nie­doceniania ich groźnych następstw. Wśród przyczyn wzrostu chorób wenerycznych, pod­dawanych wielokrotnie wszechstronnej analizie (są one omówione w osobnym rozdziale), jednym z ważnych czynników jest spadek uświadamiania społeczeństwa o tych chorobach, ich objawach i następstwach, metodach ich zwalczania i zapobiegania. O roli tego czynnika świadczyć mogą liczne wywiady lekarskie z pacjentami — wskazujące na niski stopień uświadomienia spo­łeczeństwa — oraz zwiększające się liczby wykrywanych przypadków chorób zaawansowanych, zaniedbanych, niedostrzeżonych lub zlekceważonych przez pacjentów w okresie wcześniejszym. System reklamy Test
Teksty unikalne, pisane na zlecenie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2009