- OBWODOWA (POWIATOWA, MIEJSKA) PORADNIA SKÓRNO-WENEROLOGICZNA

Obwodowe (powiatowe, miejskie) poradnie skórnowenerologiczne są podstawowymi placówkami terenowej służ­by zdrowia w zakresie zwalczania chorób wenerycznych. Rola tych placówek wzrosła z chwilą, kiedy doceniono społeczny charakter chorób wenerycznych i przyjęto za­sadę, że walka z chorobą weneryczną nie może ograni­czać się tylko do leczenia chorych. Podstawowe zadania obwodowej poradni skórnowenerologicznej w zakresie zwalczania chorób wenerycznych polegają na: rejestrowaniu i leczeniu każdego przypadku choro­by wenerycznej w możliwie najwcześniejszym okresie; wyszukiwaniu źródeł zakażenia i kontaktów chorego drogą wywiadu lekarskiego i społecznego, ściąganiu ich do poradni, poddawaniu badaniom specjalistycznym, a w razie wykrycia nowych przypadków poddaniu ich leczeniu; podnoszeniu uświadomienia ludności o niebezpie­czeństwie i metodach zapobiegania chorobom wenerycz­nym; w zakresie zapobiegania kile i jej następstwom za­dania tych placówek obejmują: okresową kontrolę chorych, którzy przebyli lecze­nie, do czasu stwierdzenia całkowitego wyleczenia, przeprowadzanie badań krwi kobiet ciężarnych i leczenie zapobiegawcze tych kobiet, które przebyły chorobę lub nawet są tylko podejrzane o kiłę, przeprowadzanie badań masowych i grupowych na swoim terenie na zlecenie Wojewódzkiej Przychodni SkórnoWenerologicznej; współpracę z poradniami dla kobiet w zakresie roz­poznawania rzeżączki, pomoc w badaniach specjalistycz­nych i leczenie wykrytych przypadków.

Choroby weneryczne ?
Choroby weneryczne stanowiły zawsze problem specjalnie trudny dla służb zdrowia różnych krajów. Istnieje wiele cech szczególnych, które odróżniają je od innych chorób o charakterze społecznym. W ostatnich latach obserwuje się wzrost świeżych za­każeń chorobami wenerycznymi nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie. Ciekawe jest, że wzrost ten występuje w okresie, który charakteryzuje się znacznym postępem wiedzy lekarskiej. Postęp dotyczy za­równo rozpoznawania, jak i leczenia chorób wenerycznych. Nowe metody badań serologicznych, uzupełniające metody klasyczne stosowane dotąd w rozpoznawaniu kiły, pozwalają na dokładniejszą diagnostykę przypadków wątpliwych i bezobjawowych oraz dostarczają Imunologicznych dowodów wyleczenia kiły. W zakresie'" leczenia chorób wenerycznych metody współczesne pozwalają na szybkie usunięcie zakaźności oraz, w znacznej większości przypadków, na szybkie i definitywne wyleczenie wczesnych zakażeń. W stosunku do metod stosowanych dawniej jest to postęp niemal rewolucyjny. Mimo że postęp nauki wpłynął korzystnie na metody walki z chorobami wenerycznymi, nie rozwiązano jed­nak dotąd wszystkich problemów składających się na specyfikę tych chorób. Wystąpiło nawet zjawisko pa­radoksalne: znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze leczenie wywołało wzrost lekceważenia tych chorób — nie­doceniania ich groźnych następstw. Wśród przyczyn wzrostu chorób wenerycznych, pod­dawanych wielokrotnie wszechstronnej analizie (są one omówione w osobnym rozdziale), jednym z ważnych czynników jest spadek uświadamiania społeczeństwa o tych chorobach, ich objawach i następstwach, metodach ich zwalczania i zapobiegania. O roli tego czynnika świadczyć mogą liczne wywiady lekarskie z pacjentami — wskazujące na niski stopień uświadomienia spo­łeczeństwa — oraz zwiększające się liczby wykrywanych przypadków chorób zaawansowanych, zaniedbanych, niedostrzeżonych lub zlekceważonych przez pacjentów w okresie wcześniejszym.
Teksty unikalne, pisane na zlecenie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2009