- OCENA BADAŃ SEROLOGICZNYCH W KILE

Przytaczaliśmy uprzednio różne typy badań i odczynów serologicznych wykrywanych w kile. Wiemy już, że mamy dziś wiele wartościowych, nowoczesnych odczy­nów, które znacznie ułatwiły rozpoznanie kiły i obser­wację chorych. Należy jednak pamiętać, że ocena ba­dań serologicznych jest niejednokrotnie zadaniem trud­nym i złożonym. Nieraz nieprawidłowa ocena wyników badania krwi przez pacjenta albo w kierunku samouspokojenia, albo nieuzasadnionych obaw była przyczyną tragicznych nieporozumień. Wiemy z poprzednich roz­działów, jak zachowują się odczyny serologiczne kla­syczne w przebiegu kiły w przypadkach typowych. Zda­rzają się jednak nierzadko różne odchylenia, których ocena możliwa jest na podstawie całego zespołu obja­wów. Pamiętamy, że tzw. klasyczne odczyny (np. Was­sermanna) są dla kiły charakterystyczne, ale nie zawsze swoiste. Zdarzają się w przypadkach wolnych od kiły — są to tzw. odczyny biologiczne fałszywe. Odczyny serologiczne wykorzystywane są w 3 kie­runkach: 1) do rozpoznania kiły; 2) do obserwacji chorych w przebiegu leczenia i oceny wyników leczenia; 3) do badań masowych.

Choroby weneryczne ?
Choroby weneryczne stanowiły zawsze problem specjalnie trudny dla służb zdrowia różnych krajów. Istnieje wiele cech szczególnych, które odróżniają je od innych chorób o charakterze społecznym. W ostatnich latach obserwuje się wzrost świeżych za­każeń chorobami wenerycznymi nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie. Ciekawe jest, że wzrost ten występuje w okresie, który charakteryzuje się znacznym postępem wiedzy lekarskiej. Postęp dotyczy za­równo rozpoznawania, jak i leczenia chorób wenerycznych. Nowe metody badań serologicznych, uzupełniające metody klasyczne stosowane dotąd w rozpoznawaniu kiły, pozwalają na dokładniejszą diagnostykę przypadków wątpliwych i bezobjawowych oraz dostarczają Imunologicznych dowodów wyleczenia kiły. W zakresie'" leczenia chorób wenerycznych metody współczesne pozwalają na szybkie usunięcie zakaźności oraz, w znacznej większości przypadków, na szybkie i definitywne wyleczenie wczesnych zakażeń. W stosunku do metod stosowanych dawniej jest to postęp niemal rewolucyjny. Mimo że postęp nauki wpłynął korzystnie na metody walki z chorobami wenerycznymi, nie rozwiązano jed­nak dotąd wszystkich problemów składających się na specyfikę tych chorób. Wystąpiło nawet zjawisko pa­radoksalne: znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze leczenie wywołało wzrost lekceważenia tych chorób — nie­doceniania ich groźnych następstw. Wśród przyczyn wzrostu chorób wenerycznych, pod­dawanych wielokrotnie wszechstronnej analizie (są one omówione w osobnym rozdziale), jednym z ważnych czynników jest spadek uświadamiania społeczeństwa o tych chorobach, ich objawach i następstwach, metodach ich zwalczania i zapobiegania. O roli tego czynnika świadczyć mogą liczne wywiady lekarskie z pacjentami — wskazujące na niski stopień uświadomienia spo­łeczeństwa — oraz zwiększające się liczby wykrywanych przypadków chorób zaawansowanych, zaniedbanych, niedostrzeżonych lub zlekceważonych przez pacjentów w okresie wcześniejszym. stomatolog bielsko
Teksty unikalne, pisane na zlecenie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2009