- ODCZYNY SEROLOGICZNE TZW. KLASYCZNE

Odczyn Wassermanna. Zasada odczynów serolo­gicznych polega na wykrywaniu we krwi chorych na kiłę substancji zwanych reaginami. Kiedy wprowadzono po raz pierwszy do rozpoznania kiły odczyn Wassermanna (1906 r.), traktowano go jako odczyn swoisty. Odczyn Wassermanna polega na zjawi­sku wiązania dopełniacza. Dopełniacz jest to ciało biał­kowe zawarte w każdej surowicy, niezbędne do połączenia w ustroju antygenu, tj. wywoływ&cza (np. w na­szym przypadku wywoływaczem są krętki), ze swoi­stym przeciwciałem produkowanym orzez organizm. Wykonanie odczynu polega na tym, że jeśli w surowi­cy osoby badanej znajdują się poszukiwane przeciwcia­ła (reaginy), to po dodaniu do niej wywoływacza (an­tygenu) zostanie związany dopełniacz. Ujawnienie zwią­zania dopełniacza odbywa się drogą pośrednią w II fa­zie odczynu. Jeśli dopełniacz został związany w zespole: surowica badana i wywoływacz, znaczy to, że surowica badana zawierała poszukiwane reaginy; mówimy wów­czas, że odczyn jest dodatni o różnym nasileniu ( + , ++ lub + + + ). Początkowo używano jako wywoływacza wyciągu z wątroby płodów kiłowych, zawierającego liczne kręt­ki, później jednak okazało się, że podobne reaginy moż­na wykryć używając jako antygenu wyciągów z róż­nych normalnych narządów zwierzęcych (np. wyciąg z normalnego serca wołu) lub pewnych substancji otrzymanych z nich. Postępem było w swoim czasie wprowadzenie odczy­nów miareczkowanych, czyli ilościowych. Używając tych samych odczynników, lecz rozcieńczając badaną su­rowicę, możemy dokładniej określić poziom przeciwciał (np. odczyn Kolmera). Odczyny kłaczkujące. W razie obecności reagin kiłowych w badanej surowicy, ma ona właściwość wytrącania kłaczków z zawiesiny wywoływacza (antyge­nu). Na tym zjawisku oparte są odczyny kłaczkujące. Wywoływaczem jest zawiesina wyciągów z serca wołu, jak w odczynie Wassermanna, nieco inaczej przygotowa­na. Są to odczyny znacznie prostsze i można je wykonać w ciągu kilku minut.

Choroby weneryczne ?
Choroby weneryczne stanowiły zawsze problem specjalnie trudny dla służb zdrowia różnych krajów. Istnieje wiele cech szczególnych, które odróżniają je od innych chorób o charakterze społecznym. W ostatnich latach obserwuje się wzrost świeżych za­każeń chorobami wenerycznymi nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie. Ciekawe jest, że wzrost ten występuje w okresie, który charakteryzuje się znacznym postępem wiedzy lekarskiej. Postęp dotyczy za­równo rozpoznawania, jak i leczenia chorób wenerycznych. Nowe metody badań serologicznych, uzupełniające metody klasyczne stosowane dotąd w rozpoznawaniu kiły, pozwalają na dokładniejszą diagnostykę przypadków wątpliwych i bezobjawowych oraz dostarczają Imunologicznych dowodów wyleczenia kiły. W zakresie'" leczenia chorób wenerycznych metody współczesne pozwalają na szybkie usunięcie zakaźności oraz, w znacznej większości przypadków, na szybkie i definitywne wyleczenie wczesnych zakażeń. W stosunku do metod stosowanych dawniej jest to postęp niemal rewolucyjny. Mimo że postęp nauki wpłynął korzystnie na metody walki z chorobami wenerycznymi, nie rozwiązano jed­nak dotąd wszystkich problemów składających się na specyfikę tych chorób. Wystąpiło nawet zjawisko pa­radoksalne: znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze leczenie wywołało wzrost lekceważenia tych chorób — nie­doceniania ich groźnych następstw. Wśród przyczyn wzrostu chorób wenerycznych, pod­dawanych wielokrotnie wszechstronnej analizie (są one omówione w osobnym rozdziale), jednym z ważnych czynników jest spadek uświadamiania społeczeństwa o tych chorobach, ich objawach i następstwach, metodach ich zwalczania i zapobiegania. O roli tego czynnika świadczyć mogą liczne wywiady lekarskie z pacjentami — wskazujące na niski stopień uświadomienia spo­łeczeństwa — oraz zwiększające się liczby wykrywanych przypadków chorób zaawansowanych, zaniedbanych, niedostrzeżonych lub zlekceważonych przez pacjentów w okresie wcześniejszym. https://www.arsmedica.lublin.pl/
Teksty unikalne, pisane na zlecenie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2009