- OGÓLNE ZASADY LECZENIA KIŁY

Opracowano na świecie i wprowadzono do stosowania wiele różnych metod leczenia kiły. Preparaty penicyli­ny uległy znacznemu udoskonaleniu. Początkowo stoso­wano je w zastrzykach co 2—3 godziny, ze względu na szybkie wydalanie z organizmu. Stopniowo wprowadza­no preparaty o przedłużonym działaniu pozwalające na stosowanie 1 zastrzyku na dobę. Obecnie istnieją pre­paraty, które po jednym wstrzyknięciu działają leczni­czo w ciągu kilku tygodni. Wszystkie opracowane i sta­le udoskonalane metody leczenia kiły muszą jednak być podporządkowane pewnym ogólnym zasadom. Musi być zabezpieczony poziom antybiotyku we krwi działający zabójczo na krętki blade (tzw. poziom bakteriostatyczny). Czas działania leku w organizmie w kile wczesnej musi być tym dłuższy, im dłuższy czas upłynął od chwi­li zakażenia. Później okazało się, że są osobnicy, którzy szybciej wydalają penicylinę, inni utrzymują ją w organizmie dłużej, pojawiły się przypadki uczulenia na penicylinę lub na niektóre jej preparaty — wszystko to wymaga stałych badań i kontroli. Dzięki jednak wprowadzeniu, obok penicyliny, innych antybiotyków o działaniu przeciwkrętkowym lekarz ma zawsze w ręku skuteczny oręż przeciw kile.

Choroby weneryczne ?
Choroby weneryczne stanowiły zawsze problem specjalnie trudny dla służb zdrowia różnych krajów. Istnieje wiele cech szczególnych, które odróżniają je od innych chorób o charakterze społecznym. W ostatnich latach obserwuje się wzrost świeżych za­każeń chorobami wenerycznymi nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie. Ciekawe jest, że wzrost ten występuje w okresie, który charakteryzuje się znacznym postępem wiedzy lekarskiej. Postęp dotyczy za­równo rozpoznawania, jak i leczenia chorób wenerycznych. Nowe metody badań serologicznych, uzupełniające metody klasyczne stosowane dotąd w rozpoznawaniu kiły, pozwalają na dokładniejszą diagnostykę przypadków wątpliwych i bezobjawowych oraz dostarczają Imunologicznych dowodów wyleczenia kiły. W zakresie'" leczenia chorób wenerycznych metody współczesne pozwalają na szybkie usunięcie zakaźności oraz, w znacznej większości przypadków, na szybkie i definitywne wyleczenie wczesnych zakażeń. W stosunku do metod stosowanych dawniej jest to postęp niemal rewolucyjny. Mimo że postęp nauki wpłynął korzystnie na metody walki z chorobami wenerycznymi, nie rozwiązano jed­nak dotąd wszystkich problemów składających się na specyfikę tych chorób. Wystąpiło nawet zjawisko pa­radoksalne: znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze leczenie wywołało wzrost lekceważenia tych chorób — nie­doceniania ich groźnych następstw. Wśród przyczyn wzrostu chorób wenerycznych, pod­dawanych wielokrotnie wszechstronnej analizie (są one omówione w osobnym rozdziale), jednym z ważnych czynników jest spadek uświadamiania społeczeństwa o tych chorobach, ich objawach i następstwach, metodach ich zwalczania i zapobiegania. O roli tego czynnika świadczyć mogą liczne wywiady lekarskie z pacjentami — wskazujące na niski stopień uświadomienia spo­łeczeństwa — oraz zwiększające się liczby wykrywanych przypadków chorób zaawansowanych, zaniedbanych, niedostrzeżonych lub zlekceważonych przez pacjentów w okresie wcześniejszym. System reklamy Test
Teksty unikalne, pisane na zlecenie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2009