- OKRES WYLĘGANIA

Jest to okres od chwili wtargnięcia gonokoków do cew­ki moczowej mężczyzny, do chwili pojawienia się pierw­szych objawów choroby. Okres ten trwa przeciętnie 2—5 dni, ale niekiedy — co zdarza się rzadko — może trwać krócej (1—2 dni) lub dłużej (7—11 dni). Dłuższe okresy wylęgania mogą zdarzyć się u osób, które kilkakrotnie chorowały na rzeżączkę. Różnice w czasie trwa­nia okresu wylęgania zależeć mogą także od różnej zjadliwości gonokoków i ich zdolności do rozmnażania. Już w okresie wylęgania, w kilka lub kilkanaście go­dzin po kontakcie, pojawiają się pierwsze objawy rze­żączki, są one jednak bardzo nikłe i z reguły bywają niedostrzeżone przez chorych. Pojawiają się wówczas pierwsze objawy zapalenia cewki — nieznaczna wydzie­lina śluzowa, zaczerwienienie ujścia cewki moczowej i jego zlepianie. Badanie mikroskopowe wykonane w tym czasie pozwala stwierdzić gonokoki, ale w ilo­ści nieznacznej, ułożone jeszcze pozakomórkowo.

Choroby weneryczne ?
Choroby weneryczne stanowiły zawsze problem specjalnie trudny dla służb zdrowia różnych krajów. Istnieje wiele cech szczególnych, które odróżniają je od innych chorób o charakterze społecznym. W ostatnich latach obserwuje się wzrost świeżych za­każeń chorobami wenerycznymi nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie. Ciekawe jest, że wzrost ten występuje w okresie, który charakteryzuje się znacznym postępem wiedzy lekarskiej. Postęp dotyczy za­równo rozpoznawania, jak i leczenia chorób wenerycznych. Nowe metody badań serologicznych, uzupełniające metody klasyczne stosowane dotąd w rozpoznawaniu kiły, pozwalają na dokładniejszą diagnostykę przypadków wątpliwych i bezobjawowych oraz dostarczają Imunologicznych dowodów wyleczenia kiły. W zakresie'" leczenia chorób wenerycznych metody współczesne pozwalają na szybkie usunięcie zakaźności oraz, w znacznej większości przypadków, na szybkie i definitywne wyleczenie wczesnych zakażeń. W stosunku do metod stosowanych dawniej jest to postęp niemal rewolucyjny. Mimo że postęp nauki wpłynął korzystnie na metody walki z chorobami wenerycznymi, nie rozwiązano jed­nak dotąd wszystkich problemów składających się na specyfikę tych chorób. Wystąpiło nawet zjawisko pa­radoksalne: znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze leczenie wywołało wzrost lekceważenia tych chorób — nie­doceniania ich groźnych następstw. Wśród przyczyn wzrostu chorób wenerycznych, pod­dawanych wielokrotnie wszechstronnej analizie (są one omówione w osobnym rozdziale), jednym z ważnych czynników jest spadek uświadamiania społeczeństwa o tych chorobach, ich objawach i następstwach, metodach ich zwalczania i zapobiegania. O roli tego czynnika świadczyć mogą liczne wywiady lekarskie z pacjentami — wskazujące na niski stopień uświadomienia spo­łeczeństwa — oraz zwiększające się liczby wykrywanych przypadków chorób zaawansowanych, zaniedbanych, niedostrzeżonych lub zlekceważonych przez pacjentów w okresie wcześniejszym. nandrolon decanate | sprintpoyczka na blog.pozyczkabez.pl | regeneracja dpf
Teksty unikalne, pisane na zlecenie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2009