- OKRESY UTAJENIA

Długotrwale, nieraz wieloletnie okresy utajenia, cha­rakterystyczne dla przebiegu kiły, stanowią dodatkową poważną trudność w jej zwalczaniu. Pamiętamy, że w okresach utajenia nie tylko nie istnieją żadne dolegli­wości, ale nie obserwuje się żadnych zewnętrznych oznak choroby, pacjent czuje się zdrów, a chorobę można wy­kryć tylko za pomocą specjalnych badań. Okresy utaje­nia nie są na ogół zakaźne, ale w każdej chwili może wystąpić nawrót zakaźności, zawsze można zakazić sta­łego partnera płciowego i z reguły nawet w okresie uta­jonym przenosi się kiłę na potomstwo. Okresy utajenia przyczyniają się do uśpienia czujności chorych, którzy albo o swej chorobie nie wiedzą, albo lekceważą koniecz­ność leczenia, doprowadzając w ten sposób do wystąpie­nia ciężkich nieodwracalnych zmian późnych. W rzeżączce również występują okresy utajenia, szcze­gólnie u kobiet, a niebezpieczeństwo polega na tym, że nawet utajona rzeżączką jest zakaźna dla partnera. Opanowanie trudności zwalczania chorób wenerycz­nych, związanych z ich charakterem klinicznym i prze­biegiem, może polegać tylko na szerokim uświadomieniu ogółu o cechach szczególnych tych chorób, zachęcanie do korzystania z pomocy lekarskiej w najwcześniejszych okresach choroby i poddawanie się badaniom w razie po­dejrzenia o zakażenie.

Choroby weneryczne ?
Choroby weneryczne stanowiły zawsze problem specjalnie trudny dla służb zdrowia różnych krajów. Istnieje wiele cech szczególnych, które odróżniają je od innych chorób o charakterze społecznym. W ostatnich latach obserwuje się wzrost świeżych za­każeń chorobami wenerycznymi nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie. Ciekawe jest, że wzrost ten występuje w okresie, który charakteryzuje się znacznym postępem wiedzy lekarskiej. Postęp dotyczy za­równo rozpoznawania, jak i leczenia chorób wenerycznych. Nowe metody badań serologicznych, uzupełniające metody klasyczne stosowane dotąd w rozpoznawaniu kiły, pozwalają na dokładniejszą diagnostykę przypadków wątpliwych i bezobjawowych oraz dostarczają Imunologicznych dowodów wyleczenia kiły. W zakresie'" leczenia chorób wenerycznych metody współczesne pozwalają na szybkie usunięcie zakaźności oraz, w znacznej większości przypadków, na szybkie i definitywne wyleczenie wczesnych zakażeń. W stosunku do metod stosowanych dawniej jest to postęp niemal rewolucyjny. Mimo że postęp nauki wpłynął korzystnie na metody walki z chorobami wenerycznymi, nie rozwiązano jed­nak dotąd wszystkich problemów składających się na specyfikę tych chorób. Wystąpiło nawet zjawisko pa­radoksalne: znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze leczenie wywołało wzrost lekceważenia tych chorób — nie­doceniania ich groźnych następstw. Wśród przyczyn wzrostu chorób wenerycznych, pod­dawanych wielokrotnie wszechstronnej analizie (są one omówione w osobnym rozdziale), jednym z ważnych czynników jest spadek uświadamiania społeczeństwa o tych chorobach, ich objawach i następstwach, metodach ich zwalczania i zapobiegania. O roli tego czynnika świadczyć mogą liczne wywiady lekarskie z pacjentami — wskazujące na niski stopień uświadomienia spo­łeczeństwa — oraz zwiększające się liczby wykrywanych przypadków chorób zaawansowanych, zaniedbanych, niedostrzeżonych lub zlekceważonych przez pacjentów w okresie wcześniejszym. System reklamy Test
Teksty unikalne, pisane na zlecenie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2009