- OŚWIATA SANITARNA W ZWALCZANIU CHORÓB WENERYCZNYCH

Spośród różnych współczesnych metod zwalczania cho­rób wenerycznych oświata sanitarna, akcja uświadamiającoinformacyjna i propaganda zdrowia zajmują czoło­we miejsce. Żadne przepisy prawne, obarczone sankcja­mi i restrykcjami administracyjnymi, nie mogą być sku­teczną zaporą w szerzeniu się chorób wenerycznych, jeśli nie towarzyszy im akcja wychowawcza i uświada­miająca. Pamiętamy przecież, że współczesne zwalczanie chorób wenerycznych to w pierwszym rzędzie zapobiega­nie. Leczenie chorych, wykrywanie źródeł zakażenia i kon­taktów, badania rozpoznawcze — wszystkie te czynności o decydującym znaczeniu w walce z chorobami wene­rycznymi, jeśli mają odnieść pożądany skutek, muszą być przeprowadzane w ścisłej współpracy z zaintereso­wanym pacjentem. Tylko pacjent posiadający pewien konieczny zasób wiedzy i świadomości spełni dobrze wszystkie ciążące na nim obowiązki, wynikające z prze­pisów, w razie zachorowania na chorobę weneryczną. Tylko człowiek, który zna zasady zapobiegania i wie, jakie niebezpieczeństwo pociąga za sobą nieprzestrzega­nie tych zasad, może uniknąć zakażenia chorobą wene­ryczną nawet w warunkach i okolicznościach sprzyja­jących zakażeniu.

Choroby weneryczne ?
Choroby weneryczne stanowiły zawsze problem specjalnie trudny dla służb zdrowia różnych krajów. Istnieje wiele cech szczególnych, które odróżniają je od innych chorób o charakterze społecznym. W ostatnich latach obserwuje się wzrost świeżych za­każeń chorobami wenerycznymi nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie. Ciekawe jest, że wzrost ten występuje w okresie, który charakteryzuje się znacznym postępem wiedzy lekarskiej. Postęp dotyczy za­równo rozpoznawania, jak i leczenia chorób wenerycznych. Nowe metody badań serologicznych, uzupełniające metody klasyczne stosowane dotąd w rozpoznawaniu kiły, pozwalają na dokładniejszą diagnostykę przypadków wątpliwych i bezobjawowych oraz dostarczają Imunologicznych dowodów wyleczenia kiły. W zakresie'" leczenia chorób wenerycznych metody współczesne pozwalają na szybkie usunięcie zakaźności oraz, w znacznej większości przypadków, na szybkie i definitywne wyleczenie wczesnych zakażeń. W stosunku do metod stosowanych dawniej jest to postęp niemal rewolucyjny. Mimo że postęp nauki wpłynął korzystnie na metody walki z chorobami wenerycznymi, nie rozwiązano jed­nak dotąd wszystkich problemów składających się na specyfikę tych chorób. Wystąpiło nawet zjawisko pa­radoksalne: znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze leczenie wywołało wzrost lekceważenia tych chorób — nie­doceniania ich groźnych następstw. Wśród przyczyn wzrostu chorób wenerycznych, pod­dawanych wielokrotnie wszechstronnej analizie (są one omówione w osobnym rozdziale), jednym z ważnych czynników jest spadek uświadamiania społeczeństwa o tych chorobach, ich objawach i następstwach, metodach ich zwalczania i zapobiegania. O roli tego czynnika świadczyć mogą liczne wywiady lekarskie z pacjentami — wskazujące na niski stopień uświadomienia spo­łeczeństwa — oraz zwiększające się liczby wykrywanych przypadków chorób zaawansowanych, zaniedbanych, niedostrzeżonych lub zlekceważonych przez pacjentów w okresie wcześniejszym.
Teksty unikalne, pisane na zlecenie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2009