- POSTĘPY W LECZENIU

Traktowanie ogromnych postępów w leczeniu chorób we­nerycznych — a więc wielkich sukcesów nauki — jako jednej z trudności ich zwalczania wydaje się paradoksem. Jest to jednak paradoks tylko pozorny. Możliwość szyb­kiego wyleczenia chorób wenerycznych, której ani nie można, ani nie należy ukrywać, obok ogromnych korzyści, jakie przyniosła chorym, spowodowała — jako zjawisko uboczne — lekceważenie tych chorób, lekceważenie zwią­zanych z nimi niebezpieczeństw. Obserwuje się. niemal na całym świecie zarzucenie wszelkich metod zapobiega­nia indywidualnego. Choroby weneryczne przestały być — w pojęciu pewnych środowisk — hamulcem ogra­niczającym nieuregulowane stosunki płciowe. Obserwuje się ponadto bardzo niebezpieczne zjawisko stosowania leków bez zlecenia lekarza — „na własną rę­kę". Zarówno w kile, jak i w rzeżączce nieodpowiednie stosowanie leków nie prowadzi do wyleczenia choroby, lecz do zniknięcia jej objawów, do utajenia. Ubocznym zjawiskiem negatywnym jest występowanie, pod wpły­wem takiego niepełnego i nieodpowiedniego leczenia — szczególnie w rzeżączce, szczepów zarazków opornych na leki. Cecha oporności zarazków przechodzi na ich na­stępne pokolenia i dalsi osobnicy zakażają się już zaraz­kami opornymi. Szkody spowodowane takim postępowa­niem są ogromne.

Choroby weneryczne ?
Choroby weneryczne stanowiły zawsze problem specjalnie trudny dla służb zdrowia różnych krajów. Istnieje wiele cech szczególnych, które odróżniają je od innych chorób o charakterze społecznym. W ostatnich latach obserwuje się wzrost świeżych za­każeń chorobami wenerycznymi nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie. Ciekawe jest, że wzrost ten występuje w okresie, który charakteryzuje się znacznym postępem wiedzy lekarskiej. Postęp dotyczy za­równo rozpoznawania, jak i leczenia chorób wenerycznych. Nowe metody badań serologicznych, uzupełniające metody klasyczne stosowane dotąd w rozpoznawaniu kiły, pozwalają na dokładniejszą diagnostykę przypadków wątpliwych i bezobjawowych oraz dostarczają Imunologicznych dowodów wyleczenia kiły. W zakresie'" leczenia chorób wenerycznych metody współczesne pozwalają na szybkie usunięcie zakaźności oraz, w znacznej większości przypadków, na szybkie i definitywne wyleczenie wczesnych zakażeń. W stosunku do metod stosowanych dawniej jest to postęp niemal rewolucyjny. Mimo że postęp nauki wpłynął korzystnie na metody walki z chorobami wenerycznymi, nie rozwiązano jed­nak dotąd wszystkich problemów składających się na specyfikę tych chorób. Wystąpiło nawet zjawisko pa­radoksalne: znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze leczenie wywołało wzrost lekceważenia tych chorób — nie­doceniania ich groźnych następstw. Wśród przyczyn wzrostu chorób wenerycznych, pod­dawanych wielokrotnie wszechstronnej analizie (są one omówione w osobnym rozdziale), jednym z ważnych czynników jest spadek uświadamiania społeczeństwa o tych chorobach, ich objawach i następstwach, metodach ich zwalczania i zapobiegania. O roli tego czynnika świadczyć mogą liczne wywiady lekarskie z pacjentami — wskazujące na niski stopień uświadomienia spo­łeczeństwa — oraz zwiększające się liczby wykrywanych przypadków chorób zaawansowanych, zaniedbanych, niedostrzeżonych lub zlekceważonych przez pacjentów w okresie wcześniejszym.
Teksty unikalne, pisane na zlecenie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2009