- POWIKŁANIA RZEŻĄCZKI U KOBIET

Powikłania rzeżączki u kobiet, które są przejściem procesu chorobowego na wyższe odcinki narządu rod­nego, są znacznie częstsze niż u mężczyzn, przy czyni ich przebieg i następstwa są poważne. Jama i trzon macicy zostają zajęte w wyniku przejścia zakażenia rzeżączkowego z szyjki macicy. Wy­stępuje powiększenie trzonu macicy, obfita wydzielina. ropna z szyjki z domieszką krwi, a ponadto zaburzenia miesiączkowania. Szczególnie niebezpieczny jest prze­bieg rzeżączki po porodzie i niekiedy może rozwinąć się ogólne zakażenie. W okresie przewlekłym objawy są podobne lecz mniej nasilone. Następstwem zajęcia ma­cicy przez rzeżączkę jest przejście zakażenia na przy­datki. Rzeżączkowe zapalenie jajowodów i jajników jest najpoważniejszym powikłaniem rze­żączki kobiet. W okresie ostrym może ono dawać gwał­towne objawy — wysoką temperaturę, bardzo silne bóle w dole brzucha i pachwinach, czasem objawy zajęcia otrzewnej. Poprzez powłoki brzuszne wyczuć można bo­lesny guz, odpowiadający zmienionym chorobowo przy­datkom. Zajęcie jajników wywołuje zaburzenia miesiącz­kowania w postaci częstych i silnych krwawień. W obra­zie przewlekłym bóle mogą być mniej dokuczliwe, obja­wy ogólne pojawiają się tylko w stanach zaostrzeń. W wy­niku ustąpienia stanu zapalnego przydatków wytwarza­ją się zrosty, jajowody mogą zarosnąć, co powoduje bez­płodność. Czasami ustąpienie rzeżączkowego zapalenia przydatków może przyczynić się do powstania ciąży po­zamacicznej. Niekiedy zapalenie rzeżączkowe przydat­ków macicy może spowodować ograniczone zapalenie otrzewnej, charakteryzujące się gorączką i bólami w do­le brzucha. Przebieg rzeżączkowego zapalenia otrzewnej jest dość łagodny. Rzeżączkowe zapalenie odbytnicy naj­częściej zdarza się u małych dziewczynek, rzadziej u ko­biet. Zakażenie następuje wskutek dostania się na ślu­zówkę odbytu wydzieliny rzeżączkowej spływającej z na­rządów rodnych. W okresie ostrym występuje pewna bolesność przy oddawaniu stolca, ujście odbytnicy znaj­duje się w stanie zapalnym, obserwuje się wydzielinę śluzoworopną spływającą niezależnie od wypróżnień. Najczęściej objawy są nieznaczne, a w okresie przewle­kłym rzeżączka odbytnicy nie sprawia dolegliwości.

Choroby weneryczne ?
Choroby weneryczne stanowiły zawsze problem specjalnie trudny dla służb zdrowia różnych krajów. Istnieje wiele cech szczególnych, które odróżniają je od innych chorób o charakterze społecznym. W ostatnich latach obserwuje się wzrost świeżych za­każeń chorobami wenerycznymi nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie. Ciekawe jest, że wzrost ten występuje w okresie, który charakteryzuje się znacznym postępem wiedzy lekarskiej. Postęp dotyczy za­równo rozpoznawania, jak i leczenia chorób wenerycznych. Nowe metody badań serologicznych, uzupełniające metody klasyczne stosowane dotąd w rozpoznawaniu kiły, pozwalają na dokładniejszą diagnostykę przypadków wątpliwych i bezobjawowych oraz dostarczają Imunologicznych dowodów wyleczenia kiły. W zakresie'" leczenia chorób wenerycznych metody współczesne pozwalają na szybkie usunięcie zakaźności oraz, w znacznej większości przypadków, na szybkie i definitywne wyleczenie wczesnych zakażeń. W stosunku do metod stosowanych dawniej jest to postęp niemal rewolucyjny. Mimo że postęp nauki wpłynął korzystnie na metody walki z chorobami wenerycznymi, nie rozwiązano jed­nak dotąd wszystkich problemów składających się na specyfikę tych chorób. Wystąpiło nawet zjawisko pa­radoksalne: znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze leczenie wywołało wzrost lekceważenia tych chorób — nie­doceniania ich groźnych następstw. Wśród przyczyn wzrostu chorób wenerycznych, pod­dawanych wielokrotnie wszechstronnej analizie (są one omówione w osobnym rozdziale), jednym z ważnych czynników jest spadek uświadamiania społeczeństwa o tych chorobach, ich objawach i następstwach, metodach ich zwalczania i zapobiegania. O roli tego czynnika świadczyć mogą liczne wywiady lekarskie z pacjentami — wskazujące na niski stopień uświadomienia spo­łeczeństwa — oraz zwiększające się liczby wykrywanych przypadków chorób zaawansowanych, zaniedbanych, niedostrzeżonych lub zlekceważonych przez pacjentów w okresie wcześniejszym. System reklamy Test
Teksty unikalne, pisane na zlecenie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2009