- PRZEBIEG BEZBOLESNY

Jak wiadomo z poprzednich rozdziałów, zarówno w okre­sach wczesnych, jak i późniejszych kiły — pomimo ist­nienia wyraźnych, nieraz głęboko drążących zmian kli­nicznych w postaci wysypki, nacieków lub owrzodzeń — dolegliwości związane z kiłą są albo bardzo nieznaczne, albo brak ich całkowicie. Ta bezbolesność zmian kilo­wych przyczynia się w znacznej mierze do lekceważenia ich przez pacjentów. Opóźnia to czas zwrócenia się o po­moc do lekarza, w związku z czym choroba bez leczenia postępuje w organizmie. Bezbolesny przebieg wczesnych okresów kiły nie zmienia bynajmniej faktu, że zmiany późne mogą prowadzić do ciężkich dolegliwości i inwa­lidztwa. Brak bolesności zmian wczesnych nie stanowi ponadto przeszkody do utrzymywania kontaktów płcio­wych i zakażania dalszych osobników. Podobnie przedsta­wia się sprawa z rzeżączka, której objawy są jeszcze mniej dostrzegalne, chociaż powikłania mogą mieć po­ważne znaczenie dla populacji (bezpłodność). O tym, że bezbolesny przebieg kiły i rzeżączki stano­wi jedną z przeszkód ich zwalczania i opanowania, świad­czyć może likwidacja prawie na całym świecie trzeciej choroby wenerycznej, tzw. wrzodu lub szankra miękkie­go. Wrzód weneryczny cechowała bowiem znaczna bolesność, zaś kontakty płciowe były utrudnione, co zmusza­ło pacjentów do szukania szybko pomocy lekarskiej.

Choroby weneryczne ?
Choroby weneryczne stanowiły zawsze problem specjalnie trudny dla służb zdrowia różnych krajów. Istnieje wiele cech szczególnych, które odróżniają je od innych chorób o charakterze społecznym. W ostatnich latach obserwuje się wzrost świeżych za­każeń chorobami wenerycznymi nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie. Ciekawe jest, że wzrost ten występuje w okresie, który charakteryzuje się znacznym postępem wiedzy lekarskiej. Postęp dotyczy za­równo rozpoznawania, jak i leczenia chorób wenerycznych. Nowe metody badań serologicznych, uzupełniające metody klasyczne stosowane dotąd w rozpoznawaniu kiły, pozwalają na dokładniejszą diagnostykę przypadków wątpliwych i bezobjawowych oraz dostarczają Imunologicznych dowodów wyleczenia kiły. W zakresie'" leczenia chorób wenerycznych metody współczesne pozwalają na szybkie usunięcie zakaźności oraz, w znacznej większości przypadków, na szybkie i definitywne wyleczenie wczesnych zakażeń. W stosunku do metod stosowanych dawniej jest to postęp niemal rewolucyjny. Mimo że postęp nauki wpłynął korzystnie na metody walki z chorobami wenerycznymi, nie rozwiązano jed­nak dotąd wszystkich problemów składających się na specyfikę tych chorób. Wystąpiło nawet zjawisko pa­radoksalne: znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze leczenie wywołało wzrost lekceważenia tych chorób — nie­doceniania ich groźnych następstw. Wśród przyczyn wzrostu chorób wenerycznych, pod­dawanych wielokrotnie wszechstronnej analizie (są one omówione w osobnym rozdziale), jednym z ważnych czynników jest spadek uświadamiania społeczeństwa o tych chorobach, ich objawach i następstwach, metodach ich zwalczania i zapobiegania. O roli tego czynnika świadczyć mogą liczne wywiady lekarskie z pacjentami — wskazujące na niski stopień uświadomienia spo­łeczeństwa — oraz zwiększające się liczby wykrywanych przypadków chorób zaawansowanych, zaniedbanych, niedostrzeżonych lub zlekceważonych przez pacjentów w okresie wcześniejszym. http://tening4u.pl | wiczenia na boczki | http://www.iregionalni.pl/wiadomosci-ze-swiata/przyspiesz-swoj-metabolizm/
Teksty unikalne, pisane na zlecenie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2009