- PRZYCZYNY SZERZENIA SIĘ CHORÓB WENERYCZNYCH

Jak wynika z poprzednich rozdziałów, analiza krzywej zapadalności na choroby weneryczne, tzw. krzywej epi­demiologicznej, wykazała w wielu krajach Europy, wśród nich również w Polsce, po znacznym spadku zachorowań w latach pięćdziesiątych, stopniowy powolny jej wzrost. Wiemy już na podstawie badań Światowej Organizacji Zdrowia, że wzrost ten nie zależy od spadku skuteczności leczenia kiły czy rzeżączki. Przeciwnie metody leczenia ulegają stałym usprawnieniom, są coraz bar­dziej skuteczne, wygodniejsze, praktyczniejsze w stoso­waniu. Przypadki leczone odpowiednio wcześnie i pra­widłowo prowadzą do całkowitego i definitywnego wyleczenia, nie grożą późniejszymi następstwami i powi­kłaniami. Stosowane coraz powszechniej najnowsze me­tody rozpoznawcze ułatwiają wczesne rozpoznanie cho­roby i jej obserwację w leczeniu, a w wielu przypadkach jesteśmy dziś w stanie udowodnić, za pomocą badań specjalnych, całkowite wyleczenie. Fakty te wskazują wyraźnie i pewnie, że wzrost zapadalności na choroby weneryczne nie jest związany z niepowodzeniami lecze­nia. Wzrost chorób wenerycznych w Polsce, jak wynika z obserwacji krzywej epidemiologicznej, był punktem wyjścia wielu wszechstronnych badań w celu ustalenia przyczyn tego zjawiska. Przytaczamy poniżej najważ­niejsze z tych badań, które pozwoliły wykryć najistot­niejsze czynniki wzrostu zachorowań. W r. 1965 zarejestrowano w Polsce 7 421 przypadków zachorowań na kiłę wczesną, tj. o 28% więcej niż w r. 1964. Analiza zachorowań w całym kraju potwierdziła nie­które obserwacje dokonane już uprzednio w wielu kra­jach: 1. Zachorowalność w dużych miastach jest znacznie wyższa niż zachorowalność na terenie województwa ma­cierzystego Zachorowania w miastach są proporcjonalnie znacz­nie częstsze niż na wsi Zachorowania w okręgach przemysłowych są czę­stsze niż w okręgach rolniczych. Powyższe wnioski są same przez się zrozumiałe. Cho­roby weneryczne szerzą się przede wszystkim w więk­szych skupiskach ludności o mniejszej stabilizacji, większej płynności i ruchliwości. Obserwacje te nie wskazują na czynniki warunkujące wzrost chorób wenerycznych w ostatnich latach. Dopiero dalsze badania wskazały pewne zjawiska, któ­re wpływają niekorzystnie na epidemiologię chorób we­nerycznych.

Choroby weneryczne ?
Choroby weneryczne stanowiły zawsze problem specjalnie trudny dla służb zdrowia różnych krajów. Istnieje wiele cech szczególnych, które odróżniają je od innych chorób o charakterze społecznym. W ostatnich latach obserwuje się wzrost świeżych za­każeń chorobami wenerycznymi nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie. Ciekawe jest, że wzrost ten występuje w okresie, który charakteryzuje się znacznym postępem wiedzy lekarskiej. Postęp dotyczy za­równo rozpoznawania, jak i leczenia chorób wenerycznych. Nowe metody badań serologicznych, uzupełniające metody klasyczne stosowane dotąd w rozpoznawaniu kiły, pozwalają na dokładniejszą diagnostykę przypadków wątpliwych i bezobjawowych oraz dostarczają Imunologicznych dowodów wyleczenia kiły. W zakresie'" leczenia chorób wenerycznych metody współczesne pozwalają na szybkie usunięcie zakaźności oraz, w znacznej większości przypadków, na szybkie i definitywne wyleczenie wczesnych zakażeń. W stosunku do metod stosowanych dawniej jest to postęp niemal rewolucyjny. Mimo że postęp nauki wpłynął korzystnie na metody walki z chorobami wenerycznymi, nie rozwiązano jed­nak dotąd wszystkich problemów składających się na specyfikę tych chorób. Wystąpiło nawet zjawisko pa­radoksalne: znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze leczenie wywołało wzrost lekceważenia tych chorób — nie­doceniania ich groźnych następstw. Wśród przyczyn wzrostu chorób wenerycznych, pod­dawanych wielokrotnie wszechstronnej analizie (są one omówione w osobnym rozdziale), jednym z ważnych czynników jest spadek uświadamiania społeczeństwa o tych chorobach, ich objawach i następstwach, metodach ich zwalczania i zapobiegania. O roli tego czynnika świadczyć mogą liczne wywiady lekarskie z pacjentami — wskazujące na niski stopień uświadomienia spo­łeczeństwa — oraz zwiększające się liczby wykrywanych przypadków chorób zaawansowanych, zaniedbanych, niedostrzeżonych lub zlekceważonych przez pacjentów w okresie wcześniejszym. System reklamy Test
Teksty unikalne, pisane na zlecenie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2009