- SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA

Ocena sytuacji epidemiologicznej w Polsce w okresie międzywojennym była trudna, jak wiadomo bowiem, nie było systematycznej, obowiązującej w całym kraju akcji; toteż gromadzenie i ocena danych statystycznych były fragmentaryczne i szacunkowe. Według danych ogłoszonych m. in. przez Cieszyń­skiego uzyskano informacje, na podstawie których oce­niono, że w r. 1922 chorzy na kiłę stanowili 0,4&% ogółu ludności, w r. 1923 — 0,42%, w 1924 — 0,56%, zaś w 1933 — 0,55%, co stanowiło ok. 180 000 osób. Na podstawie danych Ubezpieczalni Społecznych z r. 1925 i 1931, dotyczących liczby leczonych na choro­by weneryczne wśród ubezpieczonych i ich rodzin, oraz zakładając, że podobny odsetek zachorowań występuje również i wśród pozostałej ludności, obliczono, że w r. 1925 było 35 000 świeżych zakażeń kiłą (tj. 11,6 na 10 000 mieszkańców), a w latach 1925 — 1931 zakażało się kiłą ok. 80 000 osób rocznie (tj. 25,0 na 10 000 mieszkańców). Po tym okresie nie obserwowano dużego wzrostu zacho­rowalności na choroby weneryczne do r. 1939 włącznie. W okresie wojny 1939—1945 choroby weneryczne stop­niowo, ale wyraźnie nasilały się, co nie było zresztą uję­te statystycznie. W celu zorientowania w zapadalności na choroby weneryczne w Polsce i w innych krajach Europy w prze­ciętnym roku okresu międzywojennego przytaczamy na­stępujące zestawienie. Wskaźniki zachorowań przytoczone w tabeli II doty­czą tylko świeżych zakażeń kiłą i są już znacznie wyższe od wskaźników obliczonych szacunkowo na terenie Polski z okresu 1904—1913, kiedy wynosiły w Króle­stwie Polskim 2,7—5,7 na 10 000 mieszkańców, w Galicji w 1895 r. ,7,2; w Polsce w 1925 r. było 11,6, a już w 1931 r. 38,7. Powyższe wskaźniki zachorowań oblicza­ne były szacunkowo na podstawie epidemiologicznych badań wycinkowych ogłoszonych w prasie fachowej. Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie zestawienia obejmu­ją przede wszystkim kiłę, zaś dane dotyczące epidemio­logii rzeżączki są bardzo skąpe i niepewne. Według przy­puszczeń, liczba przypadków rzeżączki kilkakrotnie prze­wyższała liczbę zakażeń kiłą.

Choroby weneryczne ?
Choroby weneryczne stanowiły zawsze problem specjalnie trudny dla służb zdrowia różnych krajów. Istnieje wiele cech szczególnych, które odróżniają je od innych chorób o charakterze społecznym. W ostatnich latach obserwuje się wzrost świeżych za­każeń chorobami wenerycznymi nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie. Ciekawe jest, że wzrost ten występuje w okresie, który charakteryzuje się znacznym postępem wiedzy lekarskiej. Postęp dotyczy za­równo rozpoznawania, jak i leczenia chorób wenerycznych. Nowe metody badań serologicznych, uzupełniające metody klasyczne stosowane dotąd w rozpoznawaniu kiły, pozwalają na dokładniejszą diagnostykę przypadków wątpliwych i bezobjawowych oraz dostarczają Imunologicznych dowodów wyleczenia kiły. W zakresie'" leczenia chorób wenerycznych metody współczesne pozwalają na szybkie usunięcie zakaźności oraz, w znacznej większości przypadków, na szybkie i definitywne wyleczenie wczesnych zakażeń. W stosunku do metod stosowanych dawniej jest to postęp niemal rewolucyjny. Mimo że postęp nauki wpłynął korzystnie na metody walki z chorobami wenerycznymi, nie rozwiązano jed­nak dotąd wszystkich problemów składających się na specyfikę tych chorób. Wystąpiło nawet zjawisko pa­radoksalne: znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze leczenie wywołało wzrost lekceważenia tych chorób — nie­doceniania ich groźnych następstw. Wśród przyczyn wzrostu chorób wenerycznych, pod­dawanych wielokrotnie wszechstronnej analizie (są one omówione w osobnym rozdziale), jednym z ważnych czynników jest spadek uświadamiania społeczeństwa o tych chorobach, ich objawach i następstwach, metodach ich zwalczania i zapobiegania. O roli tego czynnika świadczyć mogą liczne wywiady lekarskie z pacjentami — wskazujące na niski stopień uświadomienia spo­łeczeństwa — oraz zwiększające się liczby wykrywanych przypadków chorób zaawansowanych, zaniedbanych, niedostrzeżonych lub zlekceważonych przez pacjentów w okresie wcześniejszym. System reklamy Test
Teksty unikalne, pisane na zlecenie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2009