- WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA SKÓRNO-WENEROLOGICZNA

Wojewódzka przychodnia skórnowenerologiczna jest nadrzędną placówką w zakresie zwalczania i pomocy specjalistycznej w chorobach wenerycznych na terenie województwa. Podstawowe zadania wojewódzkiej przychodni skórnowenerologicznej w walce z chorobami wenerycznymi są następujące: zbieranie oraz szczegółowa analiza sytuacji epide­miologicznej chorób wenerycznych na terenie wojewódz­twa; prowadzenie działalności w zakresie zapobiega­nia chorobom wenerycznym (np. badania masowe i gsupowe); nadzór fachowy nad obwodowymi i rejonowymi poradniami skórnowenerologicznymi, położonymi na te­renie województwa, w zakresie rozpoznawania, leczenia, zapobiegania oraz wykrywania źródeł zakażeń; udzielanie konsultacji w przypadkach osób kiero­wanych przez obwodowe i rejonowe poradnie skórnowenerologiczne; nadzór nad prawidłową obsadą specjalistyczną po­radni działających w terenie; szkolenie personelu fachowego i instruktaż porad­ni skórnowenerologicznych na terenie województwa; szerzenie oświaty sanitarnej w walce z chorobami wenerycznymi oraz współpraca ze stacjami sanitarnoepidemiologicznymi w organizacji akcji oświatowosanitarnej; prowadzenie centralnej kartoteki chorych i źródeł zakażenia (kartoteka może być kryptonimowa); wykonywanie badań laboratoryjnych w zakresie rozpoznawania kiły (badania serologiczne, wykrywanie krętków) i rzeżączki (posiewy bakteriologiczne) dla po­trzeb poradni terenowych i własnych poradni konsulta­cyjnych; 10) organizowanie w razie potrzeby badań masowych i grupowych w terenie.

Choroby weneryczne ?
Choroby weneryczne stanowiły zawsze problem specjalnie trudny dla służb zdrowia różnych krajów. Istnieje wiele cech szczególnych, które odróżniają je od innych chorób o charakterze społecznym. W ostatnich latach obserwuje się wzrost świeżych za­każeń chorobami wenerycznymi nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie. Ciekawe jest, że wzrost ten występuje w okresie, który charakteryzuje się znacznym postępem wiedzy lekarskiej. Postęp dotyczy za­równo rozpoznawania, jak i leczenia chorób wenerycznych. Nowe metody badań serologicznych, uzupełniające metody klasyczne stosowane dotąd w rozpoznawaniu kiły, pozwalają na dokładniejszą diagnostykę przypadków wątpliwych i bezobjawowych oraz dostarczają Imunologicznych dowodów wyleczenia kiły. W zakresie'" leczenia chorób wenerycznych metody współczesne pozwalają na szybkie usunięcie zakaźności oraz, w znacznej większości przypadków, na szybkie i definitywne wyleczenie wczesnych zakażeń. W stosunku do metod stosowanych dawniej jest to postęp niemal rewolucyjny. Mimo że postęp nauki wpłynął korzystnie na metody walki z chorobami wenerycznymi, nie rozwiązano jed­nak dotąd wszystkich problemów składających się na specyfikę tych chorób. Wystąpiło nawet zjawisko pa­radoksalne: znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze leczenie wywołało wzrost lekceważenia tych chorób — nie­doceniania ich groźnych następstw. Wśród przyczyn wzrostu chorób wenerycznych, pod­dawanych wielokrotnie wszechstronnej analizie (są one omówione w osobnym rozdziale), jednym z ważnych czynników jest spadek uświadamiania społeczeństwa o tych chorobach, ich objawach i następstwach, metodach ich zwalczania i zapobiegania. O roli tego czynnika świadczyć mogą liczne wywiady lekarskie z pacjentami — wskazujące na niski stopień uświadomienia spo­łeczeństwa — oraz zwiększające się liczby wykrywanych przypadków chorób zaawansowanych, zaniedbanych, niedostrzeżonych lub zlekceważonych przez pacjentów w okresie wcześniejszym. https://www.czasnabuty.pl/product-pol-44547-MOKASYNY-Z-DZETAMI.html
Teksty unikalne, pisane na zlecenie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2009