- WZROST ALKOHOLIZMU JAKO PRZYCZYNA WZROSTU CHORÓB WENERYCZNYCH

Dalsze badania wykazały równoległość pomiędzy wzro­stem spożycia alkoholu na głowę ludności i nasileniem się zachorowalności na choroby weneryczne. Ścisły zwią­zek między alkoholizmem i zapadalnością na choroby weneryczne znany jest od dawna (patrz rozdział pt. „Alkoholizm"), jednak lekceważenie go byłoby błędem. Trudność polega na tym, że jest to zjawisko społecznie szkodliwe, wpływające pośrednio na szerzenie się cho­rób wenerycznych, niezależne jednak od wysiłków orga­nizacyjnych w zwalczaniu tych chorób. Wszystkie wymienione wyżej czynniki, ujawnione w wyniku badań przyczyn wzrostu chorób wenerycz­nych, są oczywiście tylko częścią całego zespołu warun­ków wpływających na krzywą epidemiologiczną.

Choroby weneryczne ?
Choroby weneryczne stanowiły zawsze problem specjalnie trudny dla służb zdrowia różnych krajów. Istnieje wiele cech szczególnych, które odróżniają je od innych chorób o charakterze społecznym. W ostatnich latach obserwuje się wzrost świeżych za­każeń chorobami wenerycznymi nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie. Ciekawe jest, że wzrost ten występuje w okresie, który charakteryzuje się znacznym postępem wiedzy lekarskiej. Postęp dotyczy za­równo rozpoznawania, jak i leczenia chorób wenerycznych. Nowe metody badań serologicznych, uzupełniające metody klasyczne stosowane dotąd w rozpoznawaniu kiły, pozwalają na dokładniejszą diagnostykę przypadków wątpliwych i bezobjawowych oraz dostarczają Imunologicznych dowodów wyleczenia kiły. W zakresie'" leczenia chorób wenerycznych metody współczesne pozwalają na szybkie usunięcie zakaźności oraz, w znacznej większości przypadków, na szybkie i definitywne wyleczenie wczesnych zakażeń. W stosunku do metod stosowanych dawniej jest to postęp niemal rewolucyjny. Mimo że postęp nauki wpłynął korzystnie na metody walki z chorobami wenerycznymi, nie rozwiązano jed­nak dotąd wszystkich problemów składających się na specyfikę tych chorób. Wystąpiło nawet zjawisko pa­radoksalne: znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze leczenie wywołało wzrost lekceważenia tych chorób — nie­doceniania ich groźnych następstw. Wśród przyczyn wzrostu chorób wenerycznych, pod­dawanych wielokrotnie wszechstronnej analizie (są one omówione w osobnym rozdziale), jednym z ważnych czynników jest spadek uświadamiania społeczeństwa o tych chorobach, ich objawach i następstwach, metodach ich zwalczania i zapobiegania. O roli tego czynnika świadczyć mogą liczne wywiady lekarskie z pacjentami — wskazujące na niski stopień uświadomienia spo­łeczeństwa — oraz zwiększające się liczby wykrywanych przypadków chorób zaawansowanych, zaniedbanych, niedostrzeżonych lub zlekceważonych przez pacjentów w okresie wcześniejszym. http://superdent.bytom.pl
Teksty unikalne, pisane na zlecenie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2009