- ZAGADNIENIE ODPORNOŚCI W KILE

Odpornością nazywamy brak reakcji na wtargnięcie za­razka. W różnych chorobach zakaźnych występuje odpor­ność u niektórych osobników bądź wrodzona, bądź naby­ta wskutek przebycia zakażenia nawet w postaci łagod­nej, niedostrzegalnej. Na tym zjawisku opiera się zasada szczepień ochronnych. Stwierdzono, że w kile nie istnie­je odporność wrodzona osobnicza, tzn. że każdy człowiek, który zetknie się z krętkami bladymi w warunkach zwy­kłych, musi ulec zakażeniu. Zakażenie kiłą przebiega na ogół w sposób typowy u wszystkich, jednak można zaobserwować pewne różni­ce, zresztą nieistotne, zależne od warunków miejscowych oraz cech drobnoustroju i organizmu, zakażonego. Pod wpływem zarazka zmienia się reakcja organizmu, tka­nek, na ponowne zetknięcie z krętkiem. Mówimy wów­czas o przestrojeniu alergicznym ustroju. Po 3 tygod­niach od zakażenia pojawia się objaw pierwotny — jest to pierwszy objaw zmienionej odczynowości organizmu. Jeśli w okresie objawu pierwotnego nastąpi ponowne wtargnięcie krętków w innym miejscu, pojawi się po­nowna zmiana typu objawu pierwotnego, ale po znacznie krótszym czasie, bez 3tygodniowego okresu wylęgania. To samo dzieje się w późniejszych okresach choroby. Na ponowne wtargnięcie krętków tkanki odpowiadają takim odczynem, jaki odpowiada okresowi choroby. Tak więc w okresie kiły późnej — z kilakami — powstaną w miej­scu wtargnięcia krętków objawy kilaka, zaś w okresie utajonym kiły, kiedy organizm nie reaguje na istniejące w ustroju krętki — nowe zakażenie również nie wywo­ła żadnej reakcji. Nie jest to jednak odporność rzeczy­wista, lecz zmieniona odczynowość, .czyli alergia. Często nazywa się ją odpornością śródzakaźną. A więc w okre­sie istnienia czynnej kiły nie można zakazić się ponow­nie z typowymi objawami i przebiegiem. Okoliczności, w których następuje ponowne wprowadzenie krętków w czasie istnienia procesu kiłowego, nazywamy n a d k aż e n i e m. Jeśli osobnik przebył kiłę i został wyleczony, znika całkowicie tzw. odporność śródzakaźną i nowe zakażenie ma przebieg identyczny jak pierwsze; nazywamy to ponownym zakażeniem. Dawniej, kiedy nie było dowodów wyleczenia kiły, każde ponowne zakażenie uważano za nadkażenie lub nawrót choroby. Dziś, kiedy kiłę leczy się znacznie szybciej i całkowicie, ponowne za­każenia zdarzają się często. Potwierdza to obserwację, że w kile nie istnieje żadna trwała odporność.

Choroby weneryczne ?
Choroby weneryczne stanowiły zawsze problem specjalnie trudny dla służb zdrowia różnych krajów. Istnieje wiele cech szczególnych, które odróżniają je od innych chorób o charakterze społecznym. W ostatnich latach obserwuje się wzrost świeżych za­każeń chorobami wenerycznymi nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie. Ciekawe jest, że wzrost ten występuje w okresie, który charakteryzuje się znacznym postępem wiedzy lekarskiej. Postęp dotyczy za­równo rozpoznawania, jak i leczenia chorób wenerycznych. Nowe metody badań serologicznych, uzupełniające metody klasyczne stosowane dotąd w rozpoznawaniu kiły, pozwalają na dokładniejszą diagnostykę przypadków wątpliwych i bezobjawowych oraz dostarczają Imunologicznych dowodów wyleczenia kiły. W zakresie'" leczenia chorób wenerycznych metody współczesne pozwalają na szybkie usunięcie zakaźności oraz, w znacznej większości przypadków, na szybkie i definitywne wyleczenie wczesnych zakażeń. W stosunku do metod stosowanych dawniej jest to postęp niemal rewolucyjny. Mimo że postęp nauki wpłynął korzystnie na metody walki z chorobami wenerycznymi, nie rozwiązano jed­nak dotąd wszystkich problemów składających się na specyfikę tych chorób. Wystąpiło nawet zjawisko pa­radoksalne: znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze leczenie wywołało wzrost lekceważenia tych chorób — nie­doceniania ich groźnych następstw. Wśród przyczyn wzrostu chorób wenerycznych, pod­dawanych wielokrotnie wszechstronnej analizie (są one omówione w osobnym rozdziale), jednym z ważnych czynników jest spadek uświadamiania społeczeństwa o tych chorobach, ich objawach i następstwach, metodach ich zwalczania i zapobiegania. O roli tego czynnika świadczyć mogą liczne wywiady lekarskie z pacjentami — wskazujące na niski stopień uświadomienia spo­łeczeństwa — oraz zwiększające się liczby wykrywanych przypadków chorób zaawansowanych, zaniedbanych, niedostrzeżonych lub zlekceważonych przez pacjentów w okresie wcześniejszym. olej-makadamia.pl
Teksty unikalne, pisane na zlecenie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2009