- ZAPOBIEGANIE KILE WRODZONEJ

W obecnych warunkach postępu wiedzy lekarskiej w zakresie rozpoznawania i leczenia kiły oraz przy obo­wiązujących u nas zasadach zwalczania chorób wene­rycznych właściwie kiła wrodzona wczesna nie powinna się już zdarzać. Wiemy, że jeżeli kobieta chora na kiłę będąca w ciąży podda się leczeniu antybiotykami, stosowanemu u nas powszechnie — w każdym przypadku może urodzić dziecko zdrowe, wolne od kiły. Obowiązujące u nas prze­pisy dotyczące profilaktyki kiły wrodzonej zawsze za­bezpieczają dziecko przed kiłą. Istota zapobiegania kile wrodzonej polega więc na tym, ażeby każda kobieta chora na kiłę w okresie cią­ży przeszła odpowiednie leczenie. Trudności mogą zda­rzyć się tylko w tych przypadkach, kiedy kobieta nie wie o swoim zakażeniu. W celu zapobieżenia takim przypadkom obowiązują przepisy, zobowiązujące każde­go lekarza lub nawet położną do pobrania krwi na sero­logiczne odczyny kiłowe u każdej kobiety, u której stwierdzi się ciążę. Jeśli odczyny serologiczne wypadną dodatnio lub nawet jeśli są wątpliwe — kobieta ciężar­na otrzymuje leczenie penicyliną. Przyjęta jest zasada, że leczenie stosuje się możliwie jak najwcześniej, nawet przed ostatecznym rozstrzygnięciem swoistości odczynów ewentualnie rozpoznaniem kiły. Jeśli stwierdzi się od­czyny dodatnie w pierwszej połowie ciąży, w celu cał­kowitego i pewnego zabezpieczenia dziecka stosuje się ponowne leczenie kobiety w drugiej połowie ciąży. Pamiętamy, że jeśli kiłę wykryje się u kobiety w pier­wszej połowie ciąży — leczenie kobiety ciężarnej może zabezpieczyć płód przed zakażeniem. Jeśli natomiast stwierdzi się kiłę wczesną czynną w drugiej połowie ciąży — często płód jest już zakażony. W tym przy­padku leczenie kobiety doprowadza do wyleczenia również płodu w łonie matki. W każdym z tych przypadków kobieta rodzi dziecko zdrowe. Praktycznie urodzenie dziecka kiłowego może więc mieć miejsce tylko w przypadku, gdy kobieta w okresie ciąży nie zgłasza się ani do lekarza ginekologa, ani do położnej i nic nie wie o swej chorobie ani o metodach zapobiegania.

Choroby weneryczne ?
Choroby weneryczne stanowiły zawsze problem specjalnie trudny dla służb zdrowia różnych krajów. Istnieje wiele cech szczególnych, które odróżniają je od innych chorób o charakterze społecznym. W ostatnich latach obserwuje się wzrost świeżych za­każeń chorobami wenerycznymi nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie. Ciekawe jest, że wzrost ten występuje w okresie, który charakteryzuje się znacznym postępem wiedzy lekarskiej. Postęp dotyczy za­równo rozpoznawania, jak i leczenia chorób wenerycznych. Nowe metody badań serologicznych, uzupełniające metody klasyczne stosowane dotąd w rozpoznawaniu kiły, pozwalają na dokładniejszą diagnostykę przypadków wątpliwych i bezobjawowych oraz dostarczają Imunologicznych dowodów wyleczenia kiły. W zakresie'" leczenia chorób wenerycznych metody współczesne pozwalają na szybkie usunięcie zakaźności oraz, w znacznej większości przypadków, na szybkie i definitywne wyleczenie wczesnych zakażeń. W stosunku do metod stosowanych dawniej jest to postęp niemal rewolucyjny. Mimo że postęp nauki wpłynął korzystnie na metody walki z chorobami wenerycznymi, nie rozwiązano jed­nak dotąd wszystkich problemów składających się na specyfikę tych chorób. Wystąpiło nawet zjawisko pa­radoksalne: znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze leczenie wywołało wzrost lekceważenia tych chorób — nie­doceniania ich groźnych następstw. Wśród przyczyn wzrostu chorób wenerycznych, pod­dawanych wielokrotnie wszechstronnej analizie (są one omówione w osobnym rozdziale), jednym z ważnych czynników jest spadek uświadamiania społeczeństwa o tych chorobach, ich objawach i następstwach, metodach ich zwalczania i zapobiegania. O roli tego czynnika świadczyć mogą liczne wywiady lekarskie z pacjentami — wskazujące na niski stopień uświadomienia spo­łeczeństwa — oraz zwiększające się liczby wykrywanych przypadków chorób zaawansowanych, zaniedbanych, niedostrzeżonych lub zlekceważonych przez pacjentów w okresie wcześniejszym. psychoterapia-wolski.pl - rzeszw
Teksty unikalne, pisane na zlecenie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2009