- ZAPOBIEGANIE RZEŻĄCZCE

Społeczne zapobieganie rzeżączce pokrywa się z meto­dami społecznymi zapobiegania i walki z chorobami wenerycznymi i omówione jest osobno w innym roz­dziale. Zapobieganie indywidualne może mieć zastosowanie dzięki dużej wrażliwości gonokoków na różne środki dezynfekcyjne. Stosowanie środków mechanicznych przez mężczyzn, tj. prezerwatyw, jest dobrym i skutecznym środkiem zapobiegania rzeżączce, jeśli używane są od początku kontaktu płciowego. Metody te, ze względu na ograniczenie wrażeń seksualnych, nie są chętnie sto­sowane. Wszelkie środki mechaniczne u kobiet nie za, pobiegają rzeżączce. Najpraktyczniejszym sposobem za­pobiegania indywidualnego jest oddanie moczu bez­pośrednio po stosunku i dokładne obmycie narządów płciowych wodą z mydłem. Należy podkreślić, że mydło jest bardzo silnym środkiem dezynfekcyjnym, działają­cym zabójczo na gonokoki. Wstrzykiwanie do cewki specjalną strzykawką środków bakteriobójczych, np. roztworu protargolu lub lapisu, możliwe jest tylko w specjalnych warunkach, np. w stacjach profilaktycz­nych w wojsku lub koszarach. Częstsze stosowanie tych zabiegów wywołuje podrażnienie cewki moczowej i sta­ny zapalne. Stosowanie zapobiegawczo środków działających ogól­nie, np. antybiotyków, jest niewskazane ze względu na możliwość wytworzenia szczepów gonokoków opornych na antybiotyk i często jest nieskuteczne.

Choroby weneryczne ?
Choroby weneryczne stanowiły zawsze problem specjalnie trudny dla służb zdrowia różnych krajów. Istnieje wiele cech szczególnych, które odróżniają je od innych chorób o charakterze społecznym. W ostatnich latach obserwuje się wzrost świeżych za­każeń chorobami wenerycznymi nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie. Ciekawe jest, że wzrost ten występuje w okresie, który charakteryzuje się znacznym postępem wiedzy lekarskiej. Postęp dotyczy za­równo rozpoznawania, jak i leczenia chorób wenerycznych. Nowe metody badań serologicznych, uzupełniające metody klasyczne stosowane dotąd w rozpoznawaniu kiły, pozwalają na dokładniejszą diagnostykę przypadków wątpliwych i bezobjawowych oraz dostarczają Imunologicznych dowodów wyleczenia kiły. W zakresie'" leczenia chorób wenerycznych metody współczesne pozwalają na szybkie usunięcie zakaźności oraz, w znacznej większości przypadków, na szybkie i definitywne wyleczenie wczesnych zakażeń. W stosunku do metod stosowanych dawniej jest to postęp niemal rewolucyjny. Mimo że postęp nauki wpłynął korzystnie na metody walki z chorobami wenerycznymi, nie rozwiązano jed­nak dotąd wszystkich problemów składających się na specyfikę tych chorób. Wystąpiło nawet zjawisko pa­radoksalne: znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze leczenie wywołało wzrost lekceważenia tych chorób — nie­doceniania ich groźnych następstw. Wśród przyczyn wzrostu chorób wenerycznych, pod­dawanych wielokrotnie wszechstronnej analizie (są one omówione w osobnym rozdziale), jednym z ważnych czynników jest spadek uświadamiania społeczeństwa o tych chorobach, ich objawach i następstwach, metodach ich zwalczania i zapobiegania. O roli tego czynnika świadczyć mogą liczne wywiady lekarskie z pacjentami — wskazujące na niski stopień uświadomienia spo­łeczeństwa — oraz zwiększające się liczby wykrywanych przypadków chorób zaawansowanych, zaniedbanych, niedostrzeżonych lub zlekceważonych przez pacjentów w okresie wcześniejszym. System reklamy Test
Teksty unikalne, pisane na zlecenie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2009