- ZARAZEK KIŁY

Kiłę wywołuje zarazek — krętek blady. Jest to drobno­ustrój na pograniczu bakterii i pierwotniaka. Ma on kształt sprężynki długości 8—20 mikronów, grubości ok. 0,5 mikrona, o regularnych skrętach. Bardzo charakte­rystyczny jest sposób poruszania się krętków. Wykonują one trzy rodzaje ruchów: postępujące, obrotowe i wa­hadłowe. Ruchy te są bardzo równomierne i różnią się od bezładnych ruchów innych niechorobotwórczych kręt­ków. W czasie ruchów kształt krętka bladego nie ulega zmianie. Na biegunach krętka widoczne są rzęski. Krętki obserwować można najlepiej w kropli wiszącej, za po­mocą mikroskopu z tzw. kondensorem ciemnego pola bez barwienia. Rozmnażanie krętków następuje przez podział po­przeczny. Okres podziału krętka wynosi w przybliżeniu 30 godzin. Obserwacja właściwości biologicznych krętka jest utrudniona, gdyż nie udała się dotąd hodowla krętków na pożywkach sztucznych. Podłoże opracowane przez Nelsona pozwala na utrzymanie krętków przy życiu do kilku dni, jednak nie rozmnażają się one w tych warunkach. Krętek blady jest bardzo wrażliwy na wa­runki zewnętrzne i szybko ginie pod wpływem wysy­chania i wysokiej temperatury (w temp. 60° ginie w cią­gu 5—20 minut). W temperaturze pokojowej i środowi­sku wilgotnym może utrzymywać się do 72 godzin. Ma to znaczenie epidemiologiczne, gdyż przedmioty zakażo­ne, jeżeli są wilgotne, mogą być zakaźne do kilku dni. Mydło z wodą szybko zabija krętki (w ciągu 5 minut). Wypowiadana jest teza o przechodzeniu krętków w po­stacie niewidoczne, przesączalne, w miarę długotrwałego utrzymywania się w organizmie. Np. badane narządy myszek zakażonych krętkami bladymi nie wykazują obecności krętków, jednak po przeszczepieniu tych na­rządów królikowi są one dla niego zakaźne i wywołują typową kiłę objawową. Istnienie przesączalnych postaci zarazka kiły wymaga jeszcze udowodnienia. Odróżnienie krętków bladych od innych krętków, przeważnie niechorobotwórczych, nie nastręcza trudno­ści. Najczęściej spotykany jest krętek załamujący świa­tło — jest on grubszy od krętka bladego, ma nieregular­ne skręty i bezładne ruchy. Wykrywanie krętków i ich różnicowanie ma duże znaczenie rozpoznawcze.

Choroby weneryczne ?
Choroby weneryczne stanowiły zawsze problem specjalnie trudny dla służb zdrowia różnych krajów. Istnieje wiele cech szczególnych, które odróżniają je od innych chorób o charakterze społecznym. W ostatnich latach obserwuje się wzrost świeżych za­każeń chorobami wenerycznymi nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie. Ciekawe jest, że wzrost ten występuje w okresie, który charakteryzuje się znacznym postępem wiedzy lekarskiej. Postęp dotyczy za­równo rozpoznawania, jak i leczenia chorób wenerycznych. Nowe metody badań serologicznych, uzupełniające metody klasyczne stosowane dotąd w rozpoznawaniu kiły, pozwalają na dokładniejszą diagnostykę przypadków wątpliwych i bezobjawowych oraz dostarczają Imunologicznych dowodów wyleczenia kiły. W zakresie'" leczenia chorób wenerycznych metody współczesne pozwalają na szybkie usunięcie zakaźności oraz, w znacznej większości przypadków, na szybkie i definitywne wyleczenie wczesnych zakażeń. W stosunku do metod stosowanych dawniej jest to postęp niemal rewolucyjny. Mimo że postęp nauki wpłynął korzystnie na metody walki z chorobami wenerycznymi, nie rozwiązano jed­nak dotąd wszystkich problemów składających się na specyfikę tych chorób. Wystąpiło nawet zjawisko pa­radoksalne: znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze leczenie wywołało wzrost lekceważenia tych chorób — nie­doceniania ich groźnych następstw. Wśród przyczyn wzrostu chorób wenerycznych, pod­dawanych wielokrotnie wszechstronnej analizie (są one omówione w osobnym rozdziale), jednym z ważnych czynników jest spadek uświadamiania społeczeństwa o tych chorobach, ich objawach i następstwach, metodach ich zwalczania i zapobiegania. O roli tego czynnika świadczyć mogą liczne wywiady lekarskie z pacjentami — wskazujące na niski stopień uświadomienia spo­łeczeństwa — oraz zwiększające się liczby wykrywanych przypadków chorób zaawansowanych, zaniedbanych, niedostrzeżonych lub zlekceważonych przez pacjentów w okresie wcześniejszym. sensomedical.pl
Teksty unikalne, pisane na zlecenie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2009