- ZARAZEK RZEŻĄCZKI

Rzeżączkę wywołuje zarazek zwany dwoinką rzeżączki lub Neissera, albo gonokokiem. Jest to drobnoustrój przypominający kształtem dwa ziarenka kawy zwróco­ne do siebie powierzchniami wklęsłymi, długości ok. 1,5 mikrona, szerokości 0,8 mikrona. Cechą charakterystyczną gonokoka jest układanie się wewnątrz ciałek ro­pnych, tj. białych ciałek krwi (leukocytów), oraz zabar­wianie się na czerwono przy specjalnym barwieniu tzw. metodą Gramma (zarazki Gramujemne). Zarazek jest bardzo wrażliwy na wysoką temperaturę i wysychanie oraz różne chemiczne środki odkażające. W temperatu­rze 50°C ginie w ciągu kilku minut, zaś w temperatu­rze pokojowej — w ciągu kilku godzin. Ta duża wrażli­wość gonokoków tłumaczy, dlaczego zakażenia pozapłciowe rzeżączka należą do rzadkości. Należy jednak pamiętać, że w środowisku wilgotnym gonokoki mogą się utrzymywać przy życiu nawet 1—2 dni, co może mieć znaczenie epidemiologiczne. W rzeżączce przewlekłej typowe cechy gonokoków mogą ulegać zmianie. Pod wpływem działania sił odpor­nościowych ustroju może nastąpić deformacja zaraz­ków, mogą one być większe lub mniejsze od normal­nych, a ponadto mogą układać się również pozakomórkowo. Gonokoki rozmnażają się przez podział poprzecz­ny, a czas podziału jest bardzo krótki, wynoszący kilka sekund. Po podziale następuje ok. 20minutowy okres spoczynkowy. Ten szybki podział dwoinek rzeżączki tłu­maczy krótki okres wylęgania, od zakażenia do poja­wienia się pierwszych objawów — kiedy wykrywamy już bardzo liczne zarazki. W ustroju ludzkim istnieją miejsca uprzywilejowane, gdzie gonokoki znajdują od­powiednie warunki rozwoju. Jest to przede wszystkim błona śluzowa narządów płciowych męskich i kobie­cych, oprócz pochwy kobiecej (w pochwie gonokoki rozwijać się mogą tylko u dziewczynek do okresu pokwitania), błona śluzowa odbytnicy i spojówek. Dotych­czas nie udało się przeszczepić gonokoków na żadne zwierzę, natomiast udaje się hodować dwoinki na sztu­cznych pożywkach.

Choroby weneryczne ?
Choroby weneryczne stanowiły zawsze problem specjalnie trudny dla służb zdrowia różnych krajów. Istnieje wiele cech szczególnych, które odróżniają je od innych chorób o charakterze społecznym. W ostatnich latach obserwuje się wzrost świeżych za­każeń chorobami wenerycznymi nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie. Ciekawe jest, że wzrost ten występuje w okresie, który charakteryzuje się znacznym postępem wiedzy lekarskiej. Postęp dotyczy za­równo rozpoznawania, jak i leczenia chorób wenerycznych. Nowe metody badań serologicznych, uzupełniające metody klasyczne stosowane dotąd w rozpoznawaniu kiły, pozwalają na dokładniejszą diagnostykę przypadków wątpliwych i bezobjawowych oraz dostarczają Imunologicznych dowodów wyleczenia kiły. W zakresie'" leczenia chorób wenerycznych metody współczesne pozwalają na szybkie usunięcie zakaźności oraz, w znacznej większości przypadków, na szybkie i definitywne wyleczenie wczesnych zakażeń. W stosunku do metod stosowanych dawniej jest to postęp niemal rewolucyjny. Mimo że postęp nauki wpłynął korzystnie na metody walki z chorobami wenerycznymi, nie rozwiązano jed­nak dotąd wszystkich problemów składających się na specyfikę tych chorób. Wystąpiło nawet zjawisko pa­radoksalne: znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze leczenie wywołało wzrost lekceważenia tych chorób — nie­doceniania ich groźnych następstw. Wśród przyczyn wzrostu chorób wenerycznych, pod­dawanych wielokrotnie wszechstronnej analizie (są one omówione w osobnym rozdziale), jednym z ważnych czynników jest spadek uświadamiania społeczeństwa o tych chorobach, ich objawach i następstwach, metodach ich zwalczania i zapobiegania. O roli tego czynnika świadczyć mogą liczne wywiady lekarskie z pacjentami — wskazujące na niski stopień uświadomienia spo­łeczeństwa — oraz zwiększające się liczby wykrywanych przypadków chorób zaawansowanych, zaniedbanych, niedostrzeżonych lub zlekceważonych przez pacjentów w okresie wcześniejszym. windy dla niepenosprawnych
Teksty unikalne, pisane na zlecenie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2009