- ZMIANY SKÓRNE W KILE WTÓRNEJ OSUTKI (WYSYPKI) PLAMISTE

Wczesna osutka plamista polega na wysiewie na skó­rze licznych drobnych plamek koloru różowego z lekkim odcieniem brunatnym, umiejscowionych głównie na bo­cznych powierzchniach tułowia i wewnętrznych powierz­chniach kończyn o układzie symetrycznym; nie sprawia­ją one żadnych dolegliwości. Przypomina ona osutki w innych chorobach (np. wysypki alergiczne polekowe) i tylko wprawne oko specjalisty może ją prawidłowo roz­poznać. Wysiewowi pierwszej osutki plamistej towarzyszy po­większenie wszystkich węzłów chłonnych i dobry stan ogólny. Odczyny serologiczne są zawsze dodatnie. Często w okresie osutki pierwszej utrzymuje się jesz­cze niecałkowicie zagojony objaw pierwotny, co bardzo ułatwia rozpoznanie. Osutka ustępuje sama całkowicie w ciągu 2—3 tygodni, nie pozostawiając żadnych śladów.

Choroby weneryczne ?
Choroby weneryczne stanowiły zawsze problem specjalnie trudny dla służb zdrowia różnych krajów. Istnieje wiele cech szczególnych, które odróżniają je od innych chorób o charakterze społecznym. W ostatnich latach obserwuje się wzrost świeżych za­każeń chorobami wenerycznymi nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie. Ciekawe jest, że wzrost ten występuje w okresie, który charakteryzuje się znacznym postępem wiedzy lekarskiej. Postęp dotyczy za­równo rozpoznawania, jak i leczenia chorób wenerycznych. Nowe metody badań serologicznych, uzupełniające metody klasyczne stosowane dotąd w rozpoznawaniu kiły, pozwalają na dokładniejszą diagnostykę przypadków wątpliwych i bezobjawowych oraz dostarczają Imunologicznych dowodów wyleczenia kiły. W zakresie'" leczenia chorób wenerycznych metody współczesne pozwalają na szybkie usunięcie zakaźności oraz, w znacznej większości przypadków, na szybkie i definitywne wyleczenie wczesnych zakażeń. W stosunku do metod stosowanych dawniej jest to postęp niemal rewolucyjny. Mimo że postęp nauki wpłynął korzystnie na metody walki z chorobami wenerycznymi, nie rozwiązano jed­nak dotąd wszystkich problemów składających się na specyfikę tych chorób. Wystąpiło nawet zjawisko pa­radoksalne: znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze leczenie wywołało wzrost lekceważenia tych chorób — nie­doceniania ich groźnych następstw. Wśród przyczyn wzrostu chorób wenerycznych, pod­dawanych wielokrotnie wszechstronnej analizie (są one omówione w osobnym rozdziale), jednym z ważnych czynników jest spadek uświadamiania społeczeństwa o tych chorobach, ich objawach i następstwach, metodach ich zwalczania i zapobiegania. O roli tego czynnika świadczyć mogą liczne wywiady lekarskie z pacjentami — wskazujące na niski stopień uświadomienia spo­łeczeństwa — oraz zwiększające się liczby wykrywanych przypadków chorób zaawansowanych, zaniedbanych, niedostrzeżonych lub zlekceważonych przez pacjentów w okresie wcześniejszym. System reklamy Test
Teksty unikalne, pisane na zlecenie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2009