- ZMIANY W KOŚCIACH I STAWACH

W kościach i stawach występują różne postacie zmian kiłowych późnych. W wyniku zmian kiłowych powstać mogą rozrzedzenia kości otoczone zgrubieniem. Na po­wierzchni kości zajętych powstają wówczas guzowate wyrosła, najczęściej umiejscowione na podudziach lub czaszce. Kilaki występujące w kościach prowadzą do powstawania ubytków w kościach długich i kościach czaszki; w okresie rozpadu i przebijania się są czasami bolesne. Kiła stawów w okresie późnym może być następ­stwem zmian w kościach i przejścia ich na stawy — wy­stępuje wówczas rozpad kilaków w nasadach kości i zniekształcenie powierzchni stawowych z ogranicze­niem ich ruchomości. Kilaki przebijają niekiedy do skó­ry nad stawami i dają obraz opisany uprzednio. Rzadką odmianą kiły stawów są zmiany niszczące i zanikowe pochodzenia nerwowego — w późnej kile układu nerwo­wego.

Choroby weneryczne ?
Choroby weneryczne stanowiły zawsze problem specjalnie trudny dla służb zdrowia różnych krajów. Istnieje wiele cech szczególnych, które odróżniają je od innych chorób o charakterze społecznym. W ostatnich latach obserwuje się wzrost świeżych za­każeń chorobami wenerycznymi nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie. Ciekawe jest, że wzrost ten występuje w okresie, który charakteryzuje się znacznym postępem wiedzy lekarskiej. Postęp dotyczy za­równo rozpoznawania, jak i leczenia chorób wenerycznych. Nowe metody badań serologicznych, uzupełniające metody klasyczne stosowane dotąd w rozpoznawaniu kiły, pozwalają na dokładniejszą diagnostykę przypadków wątpliwych i bezobjawowych oraz dostarczają Imunologicznych dowodów wyleczenia kiły. W zakresie'" leczenia chorób wenerycznych metody współczesne pozwalają na szybkie usunięcie zakaźności oraz, w znacznej większości przypadków, na szybkie i definitywne wyleczenie wczesnych zakażeń. W stosunku do metod stosowanych dawniej jest to postęp niemal rewolucyjny. Mimo że postęp nauki wpłynął korzystnie na metody walki z chorobami wenerycznymi, nie rozwiązano jed­nak dotąd wszystkich problemów składających się na specyfikę tych chorób. Wystąpiło nawet zjawisko pa­radoksalne: znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze leczenie wywołało wzrost lekceważenia tych chorób — nie­doceniania ich groźnych następstw. Wśród przyczyn wzrostu chorób wenerycznych, pod­dawanych wielokrotnie wszechstronnej analizie (są one omówione w osobnym rozdziale), jednym z ważnych czynników jest spadek uświadamiania społeczeństwa o tych chorobach, ich objawach i następstwach, metodach ich zwalczania i zapobiegania. O roli tego czynnika świadczyć mogą liczne wywiady lekarskie z pacjentami — wskazujące na niski stopień uświadomienia spo­łeczeństwa — oraz zwiększające się liczby wykrywanych przypadków chorób zaawansowanych, zaniedbanych, niedostrzeżonych lub zlekceważonych przez pacjentów w okresie wcześniejszym. Mikrodermabrazja w Warszawie: www.przedluzanierzes-warszawa.pl/mikrodermabrazja-diamentowa-warszawa/
Teksty unikalne, pisane na zlecenie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2009