- ZMIANY W NARZĄDACH WEWNĘTRZNYCH

Spośród narządów wewnętrznych najczęściej atakowany jest w kile późnej układ naczyniowosercow y i ma to istotne znaczenie w przebiegu kiły. Uszko­dzenie układu wielkich naczyń i serca stanowi jedno z najpoważniejszych i najcięższych następstw kiły. Zmiany występują najczęściej w obrębie ścian tętnicy głównej (aorty), gdzie powstają swoiste nacieki kiłowe. Nacieki te mogą powodować zwężenie tętnicy ze wszyst­kimi następstwami, jak np. niewydolność krążenia. Czę­sto nacieki prowadzą do zniszczenia tkanki sprężystej tętnicy głównej, wskutek czego powstają workowate, nieraz bardzo duże — wielkości głowy noworodka — rozszerzenia tętnicy, zwane tętniakami. Tętniaki stano­wią poważne niebezpieczeństwo nie tylko dla zdrowia i prawidłowej czynności układu krążenia, ale nawet dla życia, gdyż ich pęknięcie, co zdarza się przy dużych tęt­niakach, może prowadzić do nagłej śmierci. Mniejsze mają znaczenie i rzadziej występują zmiany kiły późnej w innych narządach wewnętrznych. Najbardziej rozpowszechnioną postacią kiły późnej jest kiła układu nerwowego.

Choroby weneryczne ?
Choroby weneryczne stanowiły zawsze problem specjalnie trudny dla służb zdrowia różnych krajów. Istnieje wiele cech szczególnych, które odróżniają je od innych chorób o charakterze społecznym. W ostatnich latach obserwuje się wzrost świeżych za­każeń chorobami wenerycznymi nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie. Ciekawe jest, że wzrost ten występuje w okresie, który charakteryzuje się znacznym postępem wiedzy lekarskiej. Postęp dotyczy za­równo rozpoznawania, jak i leczenia chorób wenerycznych. Nowe metody badań serologicznych, uzupełniające metody klasyczne stosowane dotąd w rozpoznawaniu kiły, pozwalają na dokładniejszą diagnostykę przypadków wątpliwych i bezobjawowych oraz dostarczają Imunologicznych dowodów wyleczenia kiły. W zakresie'" leczenia chorób wenerycznych metody współczesne pozwalają na szybkie usunięcie zakaźności oraz, w znacznej większości przypadków, na szybkie i definitywne wyleczenie wczesnych zakażeń. W stosunku do metod stosowanych dawniej jest to postęp niemal rewolucyjny. Mimo że postęp nauki wpłynął korzystnie na metody walki z chorobami wenerycznymi, nie rozwiązano jed­nak dotąd wszystkich problemów składających się na specyfikę tych chorób. Wystąpiło nawet zjawisko pa­radoksalne: znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze leczenie wywołało wzrost lekceważenia tych chorób — nie­doceniania ich groźnych następstw. Wśród przyczyn wzrostu chorób wenerycznych, pod­dawanych wielokrotnie wszechstronnej analizie (są one omówione w osobnym rozdziale), jednym z ważnych czynników jest spadek uświadamiania społeczeństwa o tych chorobach, ich objawach i następstwach, metodach ich zwalczania i zapobiegania. O roli tego czynnika świadczyć mogą liczne wywiady lekarskie z pacjentami — wskazujące na niski stopień uświadomienia spo­łeczeństwa — oraz zwiększające się liczby wykrywanych przypadków chorób zaawansowanych, zaniedbanych, niedostrzeżonych lub zlekceważonych przez pacjentów w okresie wcześniejszym. forum.krajowy.biz/viewtopic.php?f=23&t=1404&p=8384&sid=54abb7ecbb3b752fed5bd6781c5015f5 | sterydy.cc | Eludril
Teksty unikalne, pisane na zlecenie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2009